Excelentní témata

FytoTechnologie — Miscantus

Jak zlep­šit vlast­nos­ti nekva­lit­ní nebo kon­ta­mi­no­va­né půdy a sou­čas­ně zís­kat mate­ri­ál pro vytá­pě­ní, výro­bu bio­pa­liv, papí­ru a dal­ších pro­duk­tů? Odpo­vě­dí jsou fyto­tech­no­lo­gie, kte­ré vyu­ží­va­jí vhod­ných rost­lin pro­du­ku­jí­cích vel­ké množ­ství bio­ma­sy a jsou schop­né růst na méně úrod­ných půdách.