Kalendář akcí

Říj
30
St
Týden s FŽP UJEP — Ozvěny Ekofilmu v Veřejný sál Hraničář
30. 10. 2019

Výběr nej­lep­ších a nej­za­jí­ma­věj­ších fil­mů z letoš­ní­ho Eko­fil­mu / fes­ti­val fil­mů s envi­ron­men­tál­ní téma­ti­kou.

▶︎ Peče­ná ryba
4 minu­ty, Špa­něl­sko, režie: Guillem Miró
Typic­ký stře­do­moř­ský recept při­pra­ve­ný kri­tic­kým způ­so­bem.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=5O9_JEeenYc

▶︎ Kifa­ru (vítěz hlav­ní ceny Eko­fil­mu 2019)
1 hodi­na 20 minut, USA, režie: David Hambridge
Život­ní osu­dy dvou mla­dých keň­ských stráž­ců, kte­ří se při­po­ji­li k týmu ochrán­ců posled­ní­ho sever­ní­ho tupo­no­sé­ho noso­rož­ce – Kifa­ru. Sní­mek zachy­cu­je prv­ní čty­ři roky stráž­ců v jejich zaměst­ná­ní a umož­ňu­je tak divá­kům pro­žít rados­ti i stras­ti ochra­nář­ské prá­ce oči­ma těch­to mužů a být svěd­ky vymře­ní jed­no­ho dru­hu. Přes­to­že se ode­hrá­vá v afric­ké Keni, má díky noso­rož­cům cho­va­ným kdy­si ve Dvo­ře Krá­lo­vé pří­mou vazbu i na Čes­kou repub­li­ku. V pří­bě­hu umí­ra­jí­cí­ho Súdá­na — posled­ní­ho zástup­ce muž­ské linie — se záro­veň nej­lé­pe odrá­ží hes­lo letoš­ní­ho Eko­fil­mu — pří­ro­da je naše spo­leč­né dědic­tví a když jed­nou zmi­zí, již nic ji nevrá­tí zpět.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=fQF5ekZ9ie4

▶︎ Paul Kings­north: por­trét novo­do­bé­ho eko­lo­ga
50 minut, Nizo­zem­sko, režie: Tomas Kaan
Por­trét apo­ka­lyp­tic­ké­ho mys­li­te­le, býva­lé­ho eko­lo­ga a spi­so­va­te­le, Pau­la Kings­northa, kte­rý se sta­hu­je do Irska, kde se nevzdá­vá nadě­je a nadá­le věří v sílu pří­ro­dy a jejích nedo­tče­ných čás­tí.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=tm_Ndrlsq‑o

*EKOFILM je nej­star­ší mezi­ná­rod­ní fil­mo­vý fes­ti­val s tema­ti­kou život­ní­ho pro­stře­dí v Evro­pě.
Fes­ti­val kaž­do­roč­ně před­sta­vu­je sou­těž­ní fil­my z celé­ho svě­ta a zve význam­né čes­ké i mezi­ná­rod­ní hos­ty. Kaž­dý rok ote­ví­rá fes­ti­val někte­ré z aktu­ál­ních envi­ron­men­tál­ních témat sou­čas­nos­ti — letos to bude téma Pří­ro­da — naše dědic­tví. Desít­ky sou­těž­ních i nesou­těž­ních fil­mů z Čes­ké repub­li­ky i ze
zahra­ni­čí budou sou­tě­žit v něko­li­ka kate­go­ri­ích.

Akce je pod­po­ře­na dota­cí Ústec­ké­ho kra­je.

Říj
31
Čt
Týden s FŽP UJEP — Boj o naději v Veřejný sál Hraničář
31. 10. 2019

Co zachrá­ní naši civi­li­za­ci před zhrou­ce­ním? Ino­va­ce, regu­la­ce, adap­ta­ce, eduka­ce, akti­vi­za­ce, radi­ka­li­za­ce…?

Odpo­věď na tuto otáz­ku budou během veřej­né deba­ty hle­dat:

✗ Milan Smrž,
vice­pre­zi­dent evrop­ské­ho sdru­že­ní
pro obno­vi­tel­nou ener­gii Euro­so­lar

✗ Jan Bezdě­kov­ský,
pově­ře­nec minis­t­ra dopra­vy pro čis­tou mobi­li­tu

✗ Voj­těch Kotec­ký,
bio­log, ana­ly­tik cen­t­ra Glo­po­lis

✗ Eva Fraň­ko­vá,
Masa­ry­ko­va uni­ver­zi­ta v Brně, před­sta­ví kon­cept nerůstu

✗ Lucie Smol­ko­vá,
Fri­da­ys for Futu­re, čes­ká dele­ga­ce na sum­mi­tu v New Yor­ku

✗ Gab­rie­la Kop­ča Čin­ko­vá,
foto­gra­f­ka, influ­en­cer­ka, amba­sa­dor­ka, mamin­ka
a věč­ná opti­mist­ka z neziskov­ky Keep it cle­an

Veřej­ná deba­ta před­sta­ví sou­čas­né dění v envi­ron­men­tál­ní pro­ble­ma­ti­ce, tren­dy a vize budou­cí­ho vývo­je a pod­ně­ty k budou­cí­mu roz­vo­ji pro jed­not­liv­ce i orga­ni­za­ce.

Přijď­te si poslech­nout názo­ry odbor­ní­ků i akti­vis­tů a zapoj­te se do dis­ku­se.

Akce je pod­po­ře­na dota­cí Ústec­ké­ho kra­je.

Lis
3
Ne
Týden s FŽP UJEP — Kniha džunglí (film pro celou rodinu) + tématický workshop pro děti v Veřejný sál Hraničář
3. 11. 2019

Kni­ha džun­glí, USA / Vel­ká Bri­tá­nie, 2016, 106 min
Film pro celou rodi­nu + workshop pro děti

Kni­ha džun­glí je hra­ný celo­ve­čer­ní vel­ko­film pod­le pře­krás­ných poví­dek Rudyar­da Kiplin­ga inspi­ro­va­ný kla­sic­kým ani­mo­va­ným stej­no­jmen­ným sním­kem od stu­dia Disney. Jeho hrdi­nou je chla­pec Mau­glí (nová­ček Neel Sethi), člo­vě­čí mlá­dě vycho­va­né v džun­g­li vlčí smeč­kou. Do džun­gle však při­chá­zí hro­zi­vý tygr Šér Chán, jenž si nese jizvy způ­so­be­né člo­vě­kem. Šér Chán chce zni­čit vše, co vní­má jako ohro­že­ní a Mau­glí cítí, že již v džun­g­li není vítán. A tak opouš­tí svůj domov a vydá­vá se na dob­ro­druž­nou ces­tu plnou pozná­ní. Pro­vá­zí ho přís­ný men­tor, par­dál Baghí­ra, a vese­lý med­věd Balú. Ces­tou džun­glí se Mau­glí setká se zví­řa­ty, kte­ré to s ním nemys­lí vždy dob­ře. Pat­ří mezi ně kraj­ta Ká, jejíž svůd­ný hlas a pro­ni­ka­vý pohled hyp­no­ti­zu­jí člo­vě­čí mlá­dě, a mar­ni­vý král Lud­vík, kte­rý se sna­ží Mau­glí­ho pře­mlu­vit, aby mu pro­zra­dil tajem­ství pře­krás­né­ho, leč smr­to­nos­né­ho Rudé­ho kvě­tu: ohně.

Kni­ha džun­glí v sobě při­ro­ze­ně snou­bí výko­ny her­ců s foto­re­a­lis­tic­kou počí­ta­čo­vou ani­ma­cí zví­řat a pro­stře­dí. Divá­ci se ocit­nou v moder­ně gene­ro­va­ném pří­bě­hu zasa­ze­ném do okouz­lu­jí­cí­ho a živo­tem
pře­ky­pu­jí­cí­ho pro­stře­dí džun­gle.
Jazy­ko­vá ver­ze: čes­ký dabing
Pří­stup­nost fil­mu: neo­me­ze­ná

trai­ler: https://www.youtube.com/watch?v=8s6Ke0Lswfw

Akce je pod­po­ře­na dota­cí Ústec­ké­ho kra­je