Referent/ka vodního hospodářství

Magis­trát měs­ta Ústí nad Labem ozna­mu­je vyhlá­še­ní výbě­ro­vé­ho říze­ní na obsa­ze­ní pra­cov­ní­ho mís­ta “Referent/ka vod­ní­ho hos­po­dář­ství” (Odbor život­ní­ho pro­stře­dí)
Před­po­klá­da­ný ter­mín nástu­pu: říjen/listopad 2019
Pra­cov­ní poměr: na dobu neu­r­či­tou
Ter­mín pro podá­ní při­hlá­šek: 24. 9. 2019
více infor­ma­cí: Zde–>