Volná pracovní místa RP Správa CHKO České středohoří

Ozná­me­ní o vyhlá­še­ní výbě­ro­vé­ho říze­ní na vol­né slu­žeb­ní mís­to Odbor­ný rada (275) – kra­jin­ný eko­log se spe­ci­a­li­za­cí na les­nic­tví v Oddě­le­ní ochra­ny pří­ro­dy a kra­ji­ny (434), Regi­o­nál­ní pra­co­viš­tě SCHKO Čes­ké stře­do­ho­ří (430) se slu­žeb­ním půso­biš­těm Lito­mě­ři­ce (lhů­ta pro podá­vá­ní žádos­tí do 4. 10. 2019)