Výběrové řízení – zahraniční stáž

Vyhlašujeme výběrové řízení na zahraniční stáž pro studenty doktorského studijního programu Environmentální chemie a technologie

Specifika stáže

  • hostitelská instituce v EU (univerzity, výzkumné ústavy apod.)
  • délka minimálně jeden semestr (dle hostitelské univerzity nebo 14 týdnů v případě jiné výzkumné organizace), maximálně 6 měsíců
  • budou pokryty náklady na cestovné dle sazeb Erasmus+ + kapesné 630 – 750 EUR/měsíc na životní náklady dle hostitelské země
  • možná realizace v období říjen 2022 – červen 2023

Student podává žádost v předepsaném formátu po konzultaci se svým školitelem.

Zájemci dodají žádost Ing. Dianě Nebeské  elektronicky do 21. 9. 2022.

Náležitosti žádosti

  • Stručný motivační dopis s předpokládanou náplní stáže a očekávaným přínosem pro studenta a téma jeho výzkumu
  • Přehled dosažených výsledků výzkumu (publikace, včetně podaných k recenznímu řízení, patenty včetně podaných, konferenční příspěvky a další výstupy, projekty podané a získané)
  • Přehled pedagogických aktivit (přímá výuka, pomoc s výukou, vedení bakalářských a diplomových prací)
  • Přehled dalších činností hodných zřetele (popularizační akce, výpomoc při akcích univerzity apod.)
  • Doporučení od vedoucího disertační práce
  • Vyjádření zájmu ze strany zahraničního partnera

Vzor žádosti
Oborová rada studijního programu rozhodne o výběru studenta, případně náhradníků. Výsledky výběrového řízení budou vyhlášeny 23. 9. 2022 prostřednictvím e-mailu všem žadatelům.
Stáž je financována z rozpočtu projektu Studium, výzkum a inovace – rozvoj přírodovědných a technických doktorských programů na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí n. L. (reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002735).