Výsledky doplňovacích voleb

Na Fakul­tě život­ní­ho pro­stře­dí se usku­teč­ni­ly dopl­ňo­va­cí vol­by do Aka­de­mic­ké­ho sená­tu FŽP . Pro­to­kol o výsled­ku voleb.

Zvo­le­né­mu sená­to­ro­vi Mgr. Jaku­bu Ede­re­ro­vi, Ph.D. gra­tu­lu­je­me!