Úvod do analýzy prostorových dat (geostatistické metody)

V rámci projektu Univerzita 21. století – Kvalitní, moderní a otevřená instituce proběhne v tomto semestru na Fakultě životního prostředí UJEP série přednášek/seminářů věnovaných statickému zpracování dat a implementaci statistických metod ve vědecké praxi. Úvodní seminář nese název “Úvod do analýzy prostorových dat (geostatistické metody)” a Ing. Jan Popelka, Ph.D. z katedry geoinformatiky FŽP UJEP se v něm zaměří na základní metody sběru a zpracování prostorově uspořádaných jevů.

Prostorově uspořádané jevy se nevyskytují pouze v geografii (mapy), ale i v materiálových vědách (povrchy), v biologii a mikrobiologii, sociologii, ekologii a pod. Téma je tak užitečné pro pedagogy i vědecké pracovníky napříč celou univerzitou. Seminář bude doplněn o praktické ukázky geostatistické analýzy dat v prostředí ArcGIS. Účastníci se v rámci semináře seznámí s metodami vzorkování, tvorby výběrových souborů, posuzování prostorového uspořádání a prostorové závislosti jevů a identifikace shluků. Pro účastníky bez znalosti výše uvedeného software budou k dispozici asistenti z katedry geoinformatiky FŽP UJEP.

Seminář proběhne v úterý 26.10.2021 od 16 od 18 hodin v PC učebně CPTO č. -1.20.

Seminář je realizován v rámci projektu Univerzita 21. století – Kvalitní, moderní a otevřená instituce (KA02 Podpora a rozvoj polytechnických studijních programů), reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002408.