Vyhlášení doplňovacích voleb do AS UJEP

Aka­de­mic­ký senát UJEP vyhlá­sil for­mou per rollam  ve dnech 30.6.2019 — 10.7.2019 dopl­ňo­va­cí vol­by do AKAS UJEP za FŽP viz zápis AS UJEPVol­by se usku­teč­ní dne 10.9. 2019. od 9 do 13 hod.
Seznam kan­di­dá­tů: RNDr. Petr Jirá­sek