Doplňovací volby do AS FŽP

Seznam kan­di­dá­tů:
  • Mgr. Jakub Ede­rer, Ph.D.,
  • Mgr. Michal Holec, Ph.D.
Aka­de­mic­ký senát FŽP dne 25. 6. 2019 na svém řád­ném zase­dá­ní vyhlá­sil dopl­ňo­va­cí vol­by do komo­ry aka­de­mic­kých pra­cov­ní­ků Aka­de­mic­ké­ho sená­tu FŽP pro funkč­ní obdo­bí od 4. 5. 2017 do 3. 5. 2020. Vol­by se usku­teč­ní papí­ro­vou for­mou dne 10.9. 2019 pd 9:00 do 13:00 ve ves­ti­bu­lu FŽP Krá­lo­va výši­na, 3132/7.

 

Har­mo­no­gram voleb a orga­ni­zač­ní poky­ny