Výběrové řízení – zahraniční stáž

Vyhlašujeme výběrové řízení na zahraniční stáž pro studenty doktorského studijního programu Environmentální chemie a technologie

Specifika stáže

Student podává žádost v předepsaném formátu po konzultaci se svým školitelem. Zájemci dodají žádost Ing. Dianě Nebeské () elektronicky do 31. 8. 2021.

Náležitosti žádosti

  • Stručný motivační dopis s předpokládanou náplní stáže a očekávaným přínosem pro studenta a téma jeho výzkumu
  • Přehled dosažených výsledků výzkumu (publikace, včetně podaných k recenznímu řízení, patenty včetně podaných, konferenční příspěvky a další výstupy, projekty podané a získané)
  • Přehled pedagogických aktivit (přímá výuka, pomoc s výukou, vedení bakalářských a diplomových prací)
  • Přehled dalších činností hodných zřetele (popularizační akce, výpomoc při akcích univerzity apod.)
  • Doporučení od vedoucího disertační práce
  • Vyjádření zájmu ze strany zahraničního partnera

Oborová rada studijního programu rozhodne o výběru studentů, případně jejich náhradníků. Výsledky výběrového řízení budou vyhlášeny do 30. 9. 2021 prostřednictvím e-mailu všem žadatelům. Stáž je financována z rozpočtu projektu Studium, výzkum a inovace – rozvoj přírodovědných a technických doktorských programů na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí n. L. (reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002735).

Vzor žádosti – zde