Kurz — Ekosystémové služby

Nabíd­ka kur­zu stu­de­tům UJEP — Inter­dis­ci­pli­nár­ní čes­ko-němec­ký semest­rál­ní pro­jekt “Iden­ti­fi­ka­ce a hod­no­ce­ní eko­sys­té­mo­vých slu­žeb posky­to­va­ných zele­nou a mod­rou infrastruk­tu­rou v Dráž­ďa­nech”. Podrob­né infor­ma­ce.