UPOZORNĚNÍ STUDENTŮM

Váže­ní stu­den­ti,
elek­tro­nic­ký zápis před­mě­tů do ak. roku 2019/2020 bude spuš­těn v por­tá­lu STAG 1. 8. 2019. POZOR – zápis před­mě­tů si bude­te dělat pou­ze na zim­ní semestr. Zápis na let­ní semestr bude pro­bí­hat v úno­ru 2020, spuš­tě­ní bude včas ozná­me­no.