Cena děkana Fakulty životního prostředí za nejlepší závěrečnou práci

V rám­ci letoš­ních pro­mo­cí pro­běh­lo i pře­dá­ní cen děka­na za nej­lep­ší baka­lář­ské a magis­ter­ské závě­reč­né prá­ce. Oce­ně­ný­mi jsou:
Baka­lář­ské prá­ce

  • Bc. Hana Šká­cho­vá — Vyu­ži­tí ven­ti­lač­ní­ho inde­xu při sta­no­ve­ní pod­mí­nek pro roz­ptyl zne­čiš­ťu­jí­cích látek.
  • Bc. Klá­ra Sed­láč­ko­vá-Szy­lagy­i­o­vá — Sle­do­vá­ní degra­da­ce vybra­ných kom­plexo­tvor­ných látek v odpad­ních vodách pomo­cí mik­ro­or­ga­nis­mů.
  • Bc. Daniel Čech — Zhod­no­ce­ní vli­vu pomě­ru cel­ko­vé­ho dusí­ku k cel­ko­vé­mu fos­fo­ru na kva­li­tu vody jeze­ra Cha­ba­řo­vi­ce.

Diplo­mo­vé prá­ce

  • Ing. Deni­sa Necha­nic­ká — Rekul­ti­va­ce úze­mí dotče­né­ho těž­bou Dolů Nástup Tuši­mi­ce.
  • Ing. David Rai­da — Hod­no­ce­ní vývo­je sedi­men­ta­ce v pře­hrad­ní nádr­ži Les Krá­lov­ství s vyu­ži­tím baty­me­t­ric­ké­ho měře­ní a GIS
  • Ing. Mar­tin Šulc — Mož­nos­ti sni­žo­vá­ní emi­sí v letec­ké dopra­vě “.

Všem oce­ně­ným bla­ho­pře­je­me!