Zapojení do projektu #replechuj

Hlav­ní myš­len­kou pro­jek­tu je zave­de­ní celo­ploš­né zálo­hy na nápo­jo­vé ple­chov­ky v Čes­ké repub­li­ce a zvý­še­ní podí­lu vytří­dě­ných a zrecyklo­va­ných ple­cho­vek jejich zpět­ným sbě­rem. Vytří­dě­né ple­chov­ky čle­no­vé aso­ci­a­ce WIACA na vlast­ní nákla­dy dopra­ví do recyk­lač­ní­ho zaří­ze­ní v Němec­ku, pro­to­že v Čes­ké repub­li­ce totiž žád­né tako­vé zaří­ze­ní není. Hlav­ním cílem je také krom zave­de­ním vrat­né zálo­hy, zahá­je­ní veřej­né deba­ty o zálo­ho­vá­ní a recyk­la­ci nápo­jo­vých ple­cho­vek. Mezi dal­ší cíle pat­ří jít pří­kla­dem ostat­ním hrá­čům na trhu mezi kte­ré pat­ří hlav­ně výrob­ci piva a neal­ko­ho­lic­kých či ener­ge­tic­kých nápo­jů. Ti totiž dohro­ma­dy emi­tu­jí mili­o­ny ple­cho­vek roč­ně, jenž kon­čí ve směs­ném odpa­du a svo­je zákaz­ní­ky nijak nemo­ti­vu­jí k jejich recyk­la­ci. Zálo­ho­vá­ní nápo­jo­vých ple­cho­vek je při­tom osvěd­če­nou meto­dou, kte­rá již dlou­ho­do­bě fun­gu­je v něko­li­ka stá­tech Evro­py.
Více infor­ma­cí na: https://www.wiaca.org/.