Spolupracujeme s projektem PrázdnéDomy

Stu­den­ti, kte­ří si vybe­rou BP nebo DP na Katedře pří­rod­ních věd (KPV) zamě­ře­nou na téma týka­jí­cí se brown­fiel­dů / blackfiel­dů v zájmo­vé loka­li­tě, mají mož­nost tako­vé­to prá­ci dát prak­tic­ky apli­ko­va­nou for­mu a při­da­nou hod­no­tu tím, že vznik­lé kata­lo­gy / sezna­my daných brown­fiel­dů / blackfiel­dů vlo­ží do data­bá­ze Prázd­né­Do­my. Prázd­né domy je uni­kát­ní webo­vý archiv evi­du­jí­cí opuš­tě­né, zanik­lé, prázd­né domy na úze­mí Čes­ké repub­li­ky. Pro­jekt se sna­ží upo­zor­nit na domy, kte­ré jsou nevy­u­ži­té, čas­to sni­žu­jí hod­no­tu okol­ních nemo­vi­tos­tí a při­ná­ší nega­tiv­ní soci­ál­ní jevy, záro­veň jsou na zele­ných lou­kách sta­vě­ny nové. Čle­no­vé por­tá­lu pořá­da­jí také vycház­ky, jejichž cílem je upo­zor­nit na pro­ble­ma­ti­ku prázd­ných domů, na jejich nega­tiv­ní půso­be­ní v struk­tu­ře měs­ta, napří­klad squat­ting. Mlu­ví se také o his­to­rii jed­not­li­vých objek­tů.
Více infor­ma­cí na: http://prazdnedomy.cz/.