Dva akademici z Univerzity Jana Evangelisty Purkyně patří mezi světově nejcitovanější vědce – a jeden z nich je z FŽP!

RNDr. Tomáš Matys Grygar, CSc. z Fakulty životního prostředí a prof. RNDr. Ivo Nezbeda, DrSc. z Přírodovědecké fakulty jsou uvedeni v žebříčku nejcitovanějších vědců světa. Seznam celkového počtu citací vztažený k celé kariéře vědců byl sestaven týmem vedeným Dr. Johnem P.A. Ioannidisem ze Stanfordovy univerzity (USA). Úplný seznam obsahuje skoro 160 tisíc jmen rozdělených do 22 vědeckých oblastí, 176 oborů, a představuje 2 % světově nejcitovanějších vědců ze skoro 7 milionu posuzovaných v rámci databáze Scopus1,2. Celoživotní kariérní seznam je vztažen k citačním ukazatelům ke konci roku 2019, a úspěchu v něm celkem dosáhlo přes 300 vědců z České republiky.

Fakulta životního prostředí blahopřeje k dosaženému úspěchu.

RNDr. Tomáš Matys Grygar, CSc. vystudoval analytickou chemii na Přírodovědecké fakultě UK v Praze. Vědeckou hodnost CSc. získal v roce 1999 na Akademii věd  s tématem voltametrické analýzy práškových oxidů kovů.  Od roku 1990 pracuje na Ústavu anorganické chemie AV ČR, v. v. i., v Řeži u Prahy, kde nyní vede Laboratoř environmentální geochemické analýzy. Vědeckou práci započal elektrochemickou analýzou oxidů železitých, později se seznamoval s dalšími metodami analýzy pevných látek, hlavně chemických materiálů a barevné vrstvy uměleckých děl. Od roku 2012 začal pracovat i na Fakultě životního prostředí UJEP, aby se mohl systematicky věnovat studiu říčních niv a jejich antropogenním ovlivněním. Za dobu jeho působení v Ústí nad Labem se podařilo spojit spolupracovníky, techniky a studenty obou pracovišť (FŽP a AV ČR) i mezinárodní odborníky do multidisciplinárního týmu. V současné době se Dr. Matys Grygar a kolektiv zaměřuje na pochopení vývoje říčních systémů a lidského vlivu na ně, pokud možno co nejkomplexněji, s důrazem na environmentálně-geochemické problémy. Úspěchem týmové práce bylo společné řešení několika projektů GAČR, vzniklé publikace i obhájené magisterské a disertační práce.

Kompletní seznam osobností a detail metodiky lze nalézt v následujících odkazech:

1 https://data.mendeley.com/datasets/btchxktzyw/2

2 https://journals.plos.org/plosbiology/article?id=10.1371/journal.pbio.3000384&rev=2