Otevíráme nový studijní program Technologie pro ochranu životního prostředí

Na Fakultě životního prostředí byl akreditován zcela nový studijní program navazujícího magisterského studia TECHNOLOGIE PRO OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Do 4.10. lze podávat přihlášky do dvou specializací.

Ve specializaci Environmentální technologie jsou dále prohlubovány znalosti metod a postupů pro zachycování a zneškodňování chemických polutantů a pro jejich odstraňování z různých složek životního prostředí. Ve výuce je kladen důraz na pochopení principů sanačních a dekontaminačních technologií, jejich výhod a omezení i vědomí širších environmentálních souvislostí. Studenti se rovněž seznámí s možnostmi využití nových materiálů (včetně nanomateriálů) a speciálních technologií při ochraně životního prostředí.

Specializace Odpadové a oběhové hospodářství rovněž využívá společného chemicko-inženýrského základu studijního programu. V rámci specializace si studenti důkladně osvojí principy oběhového hospodářství a dokáží je aplikovat v podmínkách průmyslových podniků. Zároveň si studenti v této specializaci osvojí znalosti postupů a metod materiálového a energetického využití odpadů a dokáží navrhnout optimální zhodnocení surovinových zdrojů. Návrh optimální strategie využití surovin je založen na komplexním hodnocení zahrnujícím technicko-ekonomická hlediska i komplexní hodnocení dopadů na životní prostředí po celou dobu života produktu (Cradle to Grave).

Informace k přijímacímu řízení | e-přihláška
Termín podávání přihlášek od 2.9.2020 do 4.10.2020.

Studijní program TECHNOLOGIE PRO OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ byl připravován
prostřednictvím projektu Univerzita 21. století – Kvalitní, moderní a otevřená instituce, reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002408 v rámci  klíčové aktivity Podpora a rozvoj polytechnických studijních programů (KA02).