Na studijní program OŽP je možné se přihlásit již od pondělí 11.05.2020

Fakulta životního prostředí v květnu otevírá inovovaný studijní program Ochrana životního prostředí. Zeptali jsme se proto garanta tohoto programu Ing. Jitky Elznicové, Ph.D. na to, jak inovace probíhala a na co se mohou studenti těšit.

Inovovaný studijní program Ochrana životního prostředí navazuje na předchozí obor stejného názvu. Co tedy mohou očekávat studenti nového?

Uchazeči mohou očekávat více propracovaný studijní plán, reagující na požadavky budoucích zaměstnavatelů. Snažila jsem se, aby jednotlivé předměty na sebe logicky navazovaly a studenti si tak postupně rozšiřovali své znalosti a dovednosti. Ty pak budou mít možnost si ověřit při praktických terénních cvičení. Výběrem předmětů se studenti mohou specializovat.

 Proč se nyní používá označení program a ne obor?

Od roku 2016 platí novela zákona o vysokých školách, která významným způsobem změnila způsob povolování výuky na VŠ tzv. “Akreditaci”. Podle novely probíhá výuka na VŠ ve studijních programech, které mohou být členěny do specializací. Studijní obory, jak jsme je znali, do budoucna zcela zaniknou.

Jak tým připravující akreditaci nového studijního programu zjišťoval to, co studenti opravdu potřebují a co je již “zastaralý” přístup?

Když mi vedení fakulty svěřilo inovaci předchozí akreditační žádosti, uvědomila jsem si, že se tím vytvořil prostor původní studijní program zcela přepracovat a modernizovat.

Požádala jsem proto naše absolventy o zpětnou vazbu – co považovali ve svém studiu za důležité, co nyní v praxi využívají a co jim naopak chybělo. Sešlo se mi mnoho odpovědí, na jejichž základě pak byla připravována koncepce studia.

Co Vás vedlo k vytvoření dvou specializací rozdělující studijní program na dva možné výběry pro samotné studium?

Na fakultě zaznívaly hlasy, že některé předměty studenti v praxi nevyužili. Studium životního prostředí je interdisciplinární obor, a tak jsem se snažila připravit společný základ a pak více specializovat dle zaměření buď na ochranářskou či technologickou složku. Pro zvýšení kvality předmětů, které jsou více specializované, jsme do výuky zapojili i kolegy z jiných fakult (FSE – ekonomické předměty, PřF – geografické předměty).

společný základ – Ochrana životního prostředí

  1. specializace zaměřená více na přírodní složky (název Ochrana přírody a krajiny)
  •  geologie, hydrologie, pedologie, ekologie, biologie, zoologie, krajinná ekologie, klimatologie, funkce lesa
  1. specializace zaměřená více na chemii a technologie (název Technologie ochrany životního prostředí)
  •  ochrana ovzduší, odpady, odpadní vody, chemie a průmyslové technologie

Z výčtu předmětů ve studijním plánu je patrné, že součástí výuky je spousta praxe a exkurzí. Je to právě onen “oslí můstek” mezi vzděláním a samotnou profesní cestou po absolvování studia?

Ano, naše bakalářské studium je více orientované do praxe. Studium ŽP pouze na teoretické úrovni je nedostatečné. Pokud propojíme teorii s praxí, studenti sami zjistí, že i praktické dovednosti potřebují mít kvalitní teoretický základ.

Do zpráv na sociálních sítích nám přicházejí dotazy, kdy a kde bude možně se přihlásit na nový studijní program a jak bude probíhat přijímací řízení. Bylo by možné to “v kostce” přehledně shrnout?

Již od 11. května je možné podávat přihlášku do tohoto studijního programu na této adrese.

Přihlásit se bude možné jak do prezenční, tak i do kombinované formy, která je vhodná pro pracující, kteří si potřebují doplnit vzdělání.

Do kdy bude možnost se přihlásit? 21.8.2020

Informace k přijímacímu řízení |  e-přihláška
Termín podávání přihlášek od 11.5.2020 do 21.8.2020. 

Případné dotazy zodpoví proděkan FŽP UJEP pro studium Ing. Jan Popelka, Ph.D. ()

Studijní program Ochrana životního prostředí byl připravován prostřednictvím projektu Univerzita 21. století – Kvalitní, moderní a otevřená instituce, reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002408 v rámci klíčové aktivity Podpora a rozvoj polytechnických studijních programů (KA02).