Nový obor Ochrana životního prostředí – 1 obor, 2 specializace, 1.001 pohledů

Na Fakultě životního prostředí byl akreditován inovovaný studijní program OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, tak aby splňoval nové požadavky zaměstnavatelů na naše absolventy a pro studenty bylo studium dostatečně motivující, obohacující a příjemné.

Studijní program jsme rozdělili na dva studijní plány se zachováním společného základu.

Specializace Ochrana přírody a krajiny (OPK) bude více zaměřena na management ochrany přírody a krajiny a specializace Technologie ochrany životního prostředí (TOZP) pak směřuje k teoretickým základům i přehledům environmentálních technologií.

Spolupráce odborníků

Některé předměty jsme navrhli tak, aby student získal široký přehled k tématu od různých odborníků z jednotlivých kateder, například v předmětu Biologické minimum I. a II. se při výuce mohou studenti setkat s mikrobiologem, zoologem i botanikem. Podobný systém je navržen i u dalších předmětů.

Diskuse v angličtině nad environmentálními tématy

Bez znalosti angličtiny je to jako chodit bez kalhot. Studenti jsou rozdělováni dle svých znalostí, takže se nikdo nemusí bát obtížnosti a každý se něčemu novému přiučí. S trojicí pedagogů, kteří povedou diskusní seminář Contemporary Environmental Challenges, mohou studenti debatovat nad tématy jako Anthropocene, Climate Change, Carbon Footprint, Energy, Globalization apod. Tento kurz je zaměřen na seznamování se s odbornou anglickou terminologií a s jejím aktivním používáním.

Od každého něco

Samotné studium programu Ochrana životního prostředí přináší ucelený profil předmětů, který ukáže “tisíc a jeden pohled” na krajinu kolem nás. Po absolvování studijního programu uvidí absolventi v krajině věci, kterých si dříve nevšímali. Svět se stane najednou plnohodnotnější.

Zajímavé pohledy na krajinu českou i tu za humny

V předmětech Znečištění prostředí v ČRGeografie ČR nebo Regionální flóra severozápadních Čech a dalších student získá zajímavé a užitečné informace o svém okolí, které si pak ověří v rámci praxe.

Na čerstvém vzduchu

Studijní plán je navržen tak, aby studenti byli více v terénu, či měli možnost studovat všemi smysly životní prostředí okolo sebe. Vždy poslední týden v letním semestru bude určen pro tyto exkurze a terénní cvičení (Krajinné terénní cvičení, Terénní exkurze či Environmentální mapování). Pořádně se nadechnout.

Praxe, praxe, praxe

Praxe není nikdy dost, a proto exkurzí je během studia několik desítek. Studenti se nejen projdou v podzemí, po louce, skládce a po uhlí, ale také přičichnou k čistírně odpadních vod, budou hledat drobné mikroorganismy všude možně anebo zjišťovat, jak se tvoří mraky a jak se správně rekultivuje, revitalizuje, a co nejdůležitější – jak se respektuje (životní prostředí).

Příprava na život

Projektový management a fundraising, Manažérské dovednosti, Územní plánování a politika, Odborný text v angličtině – to jsou názvy některých předmětů, které budou zvyšovat dovednosti a předpoklady uspět na trhu práce, najít zajímavou práci a být v ní spokojen, protože: „Co se ve škole naučíš, jako když v práci najdeš.“

Bránu k poznávání krajiny otevíráme již 11.05.2020.

Informace k přijímacímu řízení |  e-přihláška
Termín podávání přihlášek od 11.5.2020 do 21.8.2020. 

Případné dotazy zodpoví proděkan FŽP UJEP pro studium Ing. Jan Popelka, Ph.D. ()

Studijní program Ochrana životního prostředí byl připravován prostřednictvím projektu Univerzita 21. století – Kvalitní, moderní a otevřená instituce, reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002408 v rámci klíčové aktivity Podpora a rozvoj polytechnických studijních programů (KA02).