Nový zákon o fungování vysokých škol v době pandemie

 Dne 24.4.2020 nabyl platnosti zákon č. 188/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce 2020 a o posuzování doby studia pro účely dalších zákonů. Tento zákon dle Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy přináší několik zásadních změn souvisejících se studiem a fungováním vysokých škol.
  • Zákon reaguje na mimořádnou situaci v souvislosti s pandemií COVID-19 a maximálně zohledňuje případné negativní dopady situace na studenty z hlediska délky studia či přiznávání stipendií
  • Vysoké školy podle něj mohou zkrátit nebo prodloužit akademický rok
  • Mohou si také stanovit nové podmínky přijímacího řízení, vypsat nové termíny přijímacích zkoušek nebo je celé zorganizovat distanční formou
  • Pokud přijatý uchazeč o studium nemůže doručit vysoké škole maturitní vysvědčení či jiný doklad o ukončením předcházejícím studiu, může být na vysokou školu přijat a dokumenty předložit dodatečně do 45 dnů od zahájení akademického roku
  • Vysoké školy mohou plně využívat distanční formy výuky, a to i při zkouškách nebo plnění dalších studijních povinností, a to například formou online hovoru
  • Na dálku lze vykonat také státní zkoušky, online však musí být přítomna i komise
  • Současná situace nebude mít vliv na tzv. delší studium a do maximální doby studia se nezapočítává
  • U stipendií studentů doktorských studijních programů nad 26 let se rozhodná doba prodlužuje o dobu, po kterou bylo studium omezeno
  • Kolektivní samosprávné orgány vysoké školy nebo fakulty mohou jednat i hlasovat distančně
  • Pokud některému z orgánů vysoké školy či fakulty končí funkční období do 120 dnů od začátku nouzového stavu, bude automaticky prodlouženo do 120 dne od jeho ukončení
Úplné znění nového zákona č. 188/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce 2020 a o posuzování doby studia pro účely dalších zákonů je dostupné ZDE.