Den otevřených dveří na FŽP UJEP

Chce­te obje­vo­vat, obdi­vo­vat a ochra­ňo­vat? Chys­tá­me se vám otevřít dve­ře (ne že by byly jin­dy zavře­né). Přijď­te nakouk­nout, zeptat se a obje­vit. Pro­cház­ka do kam­pu­su za nový­mi vyhlíd­ka­mi je sou­čás­tí. Těší­me se.

 

Den ote­vře­ných dve­ří na FŽP UJEP
stře­da 29.1. 2020
v 9:00, 11:00, 13:00 a 16:00

V jed­not­li­vých časech pro­běh­ne pro­gram na 60–90minut:

- před­sta­ve­ní fakul­ty a jed­not­li­vých obo­rů
— mož­nost dota­zů ohled­ně při­hlá­šek a při­jí­ma­cí­ho říze­ní
— ukáz­ka uče­ben a labo­ra­to­ří
— před­sta­ve­ní zají­ma­vých stu­dij­ních před­mě­tů
— pro­cház­ka do kam­pu­su UJEP k nové budo­vě PŘF/FŽP UJEP (dokon­če­ní výstav­by — rok 2020)
— exkur­ze po kam­pu­su (knihov­na, kavár­ny, rek­to­rát, MFC, ostat­ní fakul­ty)

Dopra­va: Z cen­t­ra měs­ta se dosta­ne­te k budo­vě FŽP tro­lej­bu­sem č. 52, 58, 59 nebo auto­bu­sem č. 11 ve smě­ru Klí­še, sta­ni­ce „Polikli­ni­ka”. Vrá­tí­te se od výstup­ní sta­ni­ce na kři­žo­vat­ku s kru­ho­vým objez­dem a půjde­te dále vle­vo naho­ru uli­cí Krá­lo­va Výši­na k budo­vě FŽP.

https://mapy.cz/s/padaporepa

#deno­te­vre­nychd­ve­riu­jep #ujep #fzpu­jep #obje­vu­j­ob­di­vu­jochra­nuj