Teambuilding FŽP UJEP

Ve dnech 15. a 16. lis­to­pa­du pro­běh­la již tra­dič­ní team­bu­il­din­go­vá akce pro stu­den­ty 1. roč­ní­ku baka­lář­ské­ho stu­dia. Prvá­ky na akci dopro­vá­ze­lo něko­lik peda­go­gů FŽP UJEP. For­mál­ní i nefor­mál­ní čás­ti pro­gra­mu pro­běh­ly bez pro­blé­mů a poda­ři­lo se napl­nit hlav­ní smy­sl akce — utu­žit kolek­tiv a lépe se poznat. Během víken­du jsme napří­klad navští­vi­li što­lu Sta­rý Mar­tin v Krup­ce, zámek Jeze­ří u Hor­ní­ho Jiřetí­na (kde nás pro­vá­zel sta­ros­ta Hor­ní­ho Jiřetí­na pan Buřt) nebo vod­ní nádrž Flá­je (včet­ně vnitř­ku její hrá­ze), uby­to­va­ní jsme byli v krás­ném pro­stře­dí hor­ské­ho hote­lu Les­ná v Kruš­ných Horách.
.
.
.
.