Vyhlášení řádných voleb do AS UJEP pro funkční období 2020–2022

V sou­la­du s čl. 2, odst. 1 Voleb­ní­ho řádu AS UJEP vyhla­šu­je AS UJEP vol­by do AS UJEP pro funkč­ní obdo­bí od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2022. Podrob­né infor­ma­ce na úřed­ní des­ce.