Nový studijní program na FŽP UJEP!

Fakul­ta život­ní­ho pro­stře­dí UJEP má za sebou dal­ší zlo­mo­vý oka­mžik – od aka­de­mic­ké­ho roku 2020–2021 ote­ví­rá zce­la nový stu­dij­ní pro­gram baka­lář­ské­ho stu­dia!

Pokud se chys­tá­te se na vyso­kou ško­lu v aka­de­mic­kém roce 2020/2021, FŽP UJEP vás při­ví­tá s novou ener­gií a čer­s­tvě akre­di­to­va­ným stu­dij­ním pro­gra­mem „Apli­ko­va­ná geo­in­for­ma­ti­ka“. Pro­gram byl při­pra­ven tak, aby jeho stu­di­um dáva­lo smy­sl v dneš­ní době — to zna­me­ná s ohle­dem na to, že život­ní pro­stře­dí je potře­ba stu­do­vat, utvá­řet a chrá­nit pro­po­je­ním více růz­ných obo­rů. Pro­to nový pro­gram kla­de důraz neje­nom na vyu­ži­tí moder­ních a špič­ko­vých tech­no­lo­gií GIS, ale také na nej­no­věj­ší vědec­ké poznatky z oblas­tí spo­le­čen­ských věd či manage­men­tu.

Infor­ma­ce k při­jí­ma­cí­mu říze­ní budou zve­řej­ně­ny během pro­sin­ce 2019. Pří­pad­né dota­zy zod­po­ví pro­dě­kan FŽP UJEP pro stu­di­um Ing. Jan Popel­ka, Ph.D. ().

Detailní informace k novému bakalářskému studijnímu programu:

Stu­dij­ní pro­gram Apli­ko­va­ná geo­in­for­ma­ti­ka posky­tu­je kom­plex­ní pohled na pro­ble­ma­ti­ku zís­ká­vá­ní a zpra­co­vá­ní dat o život­ním pro­stře­dí člo­vě­ka moder­ní­mi tech­no­lo­gi­e­mi. V seg­men­tu základ­ních tema­tic­kých dis­ci­plín jsou zdů­raz­ně­ny hlav­ní envi­ron­men­tál­ní pro­blémy spo­je­né s roz­vo­jem spo­leč­nos­ti (např. změ­ny vyu­ži­tí úze­mí, pro­blémy vod­ních zdro­jů, demo­gra­fic­ký růst) tak, aby absol­vent byl scho­pen tyto pro­blémy v pra­xi iden­ti­fi­ko­vat na růz­ných úrov­ních a poro­zu­mět jejich pří­či­nám. V seg­men­tu geo­in­for­ma­tic­kých dis­ci­plín (např. GIS, DPZ, geo­de­tic­ké meto­dy) je budou­cí absol­vent veden k doved­nos­ti samo­stat­ně navrh­nout vhod­né dato­vé zdro­je, příp. meto­dy poři­zo­vá­ní terén­ních dat, ino­va­tiv­ní způ­sob jejich zpra­co­vá­ní, vizu­a­li­za­ce a inter­pre­ta­ce. V prů­bě­hu stu­dia je kla­den důraz na tzv. aktiv­ní men­to­ring, díky němuž se stu­dent účast­ní kon­krét­ních pro­jek­to­vě a výzkum­ně zamě­ře­ných vzdě­lá­va­cích úloh v roz­ma­ni­tém pro­stře­dí (labo­ra­toř, terén, v ČR i v zahra­nič­ní) a zís­ká­vá zku­še­nost v navr­ho­vá­ní vlast­ních postu­pů zís­ká­vá­ní, zpra­co­vá­ní a pre­zen­ta­ce dat.
Absol­vent stu­dij­ní­ho pro­gra­mu Apli­ko­va­ná geo­in­for­ma­ti­ka bude umět apli­ko­vat meto­dy geo­in­for­ma­ti­ky v růz­ných sfé­rách lid­ské čin­nos­ti s důra­zem na život­ní pro­stře­dí. Jeho sil­nou strán­kou je prak­tic­ká zna­lost sbě­ru pro­sto­ro­vých dat (geo­dé­zie, GPS, dro­ny, foto­gra­m­me­t­rie, lase­ro­vé ske­no­vá­ní, onli­ne dato­vé zdro­je, archi­vá­lie) a také tato zís­ka­ná data zpra­co­vat pomo­cí vhod­ných metod a ulo­žit je ve vhod­né dato­vé struk­tu­ře. Absol­vent dále bude umět tato data ana­ly­zo­vat a inter­pre­to­vat s pomo­cí nástro­jů geo­gra­fic­kých infor­mač­ních sys­té­mů (komerč­ních i open-sour­ce) a výsled­ky vizu­a­li­zo­vat s vyu­ži­tím inter­ak­tiv­ních inter­ne­to­vých a jiných tech­no­lo­gií. Důraz je kla­den na schop­nost absol­ven­ta apli­ko­vat všech­ny tyto poznatky v oblas­ti život­ní­ho pro­stře­dí, stát­ní sprá­vy, katastru nemo­vi­tos­tí, nebo např. i v sys­té­mu říze­ní rizik (vyhod­no­co­vá­ní sesuvů, povod­ní apod.). Absol­vent také zís­ká schop­nos­ti roz­ši­řu­jí­cí jeho uplat­ně­ní na trhu prá­ce — sprá­va počí­ta­čo­vých sítí, tvor­ba webo­vých strá­nek, zákla­dy pro­gra­mo­vá­ní a sprá­va mapo­vých ser­ve­rů.
Absol­vent stu­dij­ní­ho baka­lář­ské­ho pro­gra­mu Apli­ko­va­ná geo­i­for­ma­ti­ka najde uplat­ně­ní v stu­dij­ních pro­gra­mech spo­ju­jí­cích infor­ma­ti­ku, pro­sto­ro­vá data, geo­in­for­ma­ti­ku a život­ní pro­stře­dí.
Uplat­ně­ní na trhu prá­ce je díky tomu­to výčtu stu­dij­ních pro­gra­mů znač­ně fle­xi­bil­ní – absol­vent může pra­co­vat na pozi­ci IT spe­ci­a­lis­ty, zamě­ře­né na sprá­vu počí­ta­čo­vých sítí, webo­vých strá­nek ve stát­ní i sou­kro­mé sfé­ře. Dále jako geo­in­for­ma­tik ve veřej­né sprá­vě (ochra­na pří­ro­dy a kra­ji­ny, katastr nemo­vi­tos­tí, územ­ní samo­sprá­va), ale také v sou­kro­mém sek­to­ru (sběr a zpra­co­vá­ní pro­sto­ro­vých dat v geo­de­tic­ké fir­mě, zpra­co­vá­ní foto­gra­m­me­t­ric­kých sním­ků, sprá­va geo­dat). Absol­vent může také nalézt uplat­ně­ní v sou­kro­mém sek­to­ru v oblas­ti vyu­ží­vá­ní pří­rod­ních zdro­jů a revi­ta­li­za­ce kra­ji­ny, nebo ve výzku­mu.
Absol­vent může pokra­čo­vat v nava­zu­jí­cím magis­ter­ském stu­di­um v někte­rém ze stu­dij­ních pro­gra­mů nabí­ze­ných v rám­ci UJEP, nebo jiné vyso­ké ško­le.
Stu­dij­ní pro­gram Apli­ko­va­ná geo­in­for­ma­ti­ka byl při­pra­vo­ván pro­střed­nic­tvím pro­jek­tu Uni­ver­zi­ta 21. sto­le­tí — Kva­lit­ní, moder­ní a ote­vře­ná insti­tu­ce, reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002408 v rám­ci klí­čo­vé akti­vi­ty Pod­po­ra a roz­voj poly­tech­nic­kých stu­dij­ních pro­gra­mů (KA02).