Nový studijní program na FŽP UJEP!

Fakulta životního prostředí UJEP má za sebou další zlomový okamžik – od akademického roku 2020-2021 otevírá zcela nový studijní program bakalářského studia!

Pokud se chystáte se na vysokou školu v akademickém roce 2020/2021, FŽP UJEP vás přivítá s novou energií a čerstvě akreditovaným studijním programem „Aplikovaná geoinformatika“. Program byl připraven tak, aby jeho studium dávalo smysl v dnešní době – to znamená s ohledem na to, že životní prostředí je potřeba studovat, utvářet a chránit propojením více různých oborů. Proto nový program klade důraz nejenom na využití moderních a špičkových technologií GIS, ale také na nejnovější vědecké poznatky z oblastí společenských věd či managementu.

Informace k přijímacímu řízení | e-přihláška

Případné dotazy zodpoví proděkan FŽP UJEP pro studium Ing. Jan Popelka, Ph.D. ().

Detailní informace k novému bakalářskému studijnímu programu:

Studijní program Aplikovaná geoinformatika poskytuje komplexní pohled na problematiku získávání a zpracování dat o životním prostředí člověka moderními technologiemi. V segmentu základních tematických disciplín jsou zdůrazněny hlavní environmentální problémy spojené s rozvojem společnosti (např. změny využití území, problémy vodních zdrojů, demografický růst) tak, aby absolvent byl schopen tyto problémy v praxi identifikovat na různých úrovních a porozumět jejich příčinám. V segmentu geoinformatických disciplín (např. GIS, DPZ, geodetické metody) je budoucí absolvent veden k dovednosti samostatně navrhnout vhodné datové zdroje, příp. metody pořizování terénních dat, inovativní způsob jejich zpracování, vizualizace a interpretace. V průběhu studia je kladen důraz na tzv. aktivní mentoring, díky němuž se student účastní konkrétních projektově a výzkumně zaměřených vzdělávacích úloh v rozmanitém prostředí (laboratoř, terén, v ČR i v zahraniční) a získává zkušenost v navrhování vlastních postupů získávání, zpracování a prezentace dat.
Absolvent studijního programu Aplikovaná geoinformatika bude umět aplikovat metody geoinformatiky v různých sférách lidské činnosti s důrazem na životní prostředí. Jeho silnou stránkou je praktická znalost sběru prostorových dat (geodézie, GPS, drony, fotogrammetrie, laserové skenování, online datové zdroje, archiválie) a také tato získaná data zpracovat pomocí vhodných metod a uložit je ve vhodné datové struktuře. Absolvent dále bude umět tato data analyzovat a interpretovat s pomocí nástrojů geografických informačních systémů (komerčních i open-source) a výsledky vizualizovat s využitím interaktivních internetových a jiných technologií. Důraz je kladen na schopnost absolventa aplikovat všechny tyto poznatky v oblasti životního prostředí, státní správy, katastru nemovitostí, nebo např. i v systému řízení rizik (vyhodnocování sesuvů, povodní apod.). Absolvent také získá schopnosti rozšiřující jeho uplatnění na trhu práce – správa počítačových sítí, tvorba webových stránek, základy programování a správa mapových serverů.
Absolvent studijního bakalářského programu Aplikovaná geoiformatika najde uplatnění v studijních programech spojujících informatiku, prostorová data, geoinformatiku a životní prostředí.
Uplatnění na trhu práce je díky tomuto výčtu studijních programů značně flexibilní – absolvent může pracovat na pozici IT specialisty, zaměřené na správu počítačových sítí, webových stránek ve státní i soukromé sféře. Dále jako geoinformatik ve veřejné správě (ochrana přírody a krajiny, katastr nemovitostí, územní samospráva), ale také v soukromém sektoru (sběr a zpracování prostorových dat v geodetické firmě, zpracování fotogrammetrických snímků, správa geodat). Absolvent může také nalézt uplatnění v soukromém sektoru v oblasti využívání přírodních zdrojů a revitalizace krajiny, nebo ve výzkumu.
Absolvent může pokračovat v navazujícím magisterském studium v některém ze studijních programů nabízených v rámci UJEP, nebo jiné vysoké škole.
Studijní program Aplikovaná geoinformatika byl připravován prostřednictvím projektu Univerzita 21. století – Kvalitní, moderní a otevřená instituce, reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002408 v rámci klíčové aktivity Podpora a rozvoj polytechnických studijních programů (KA02).