Masaryka konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky

Váže­ní PhD. stu­den­ti, váže­ní aka­de­mič­tí pra­cov­ní­ci.

Aktu­ál­ně byl zpuš­těn pří­jem při­hlá­šek na jubi­lej­ní Mezi­ná­rod­ní Masa­ry­ko­vu kon­fe­ren­ci pro dok­to­ran­dy a mla­dé vědec­ké pra­cov­ní­ky 2019, roč. X.

Pří­jem při­hlá­šek: http://www.masarykovakonference.cz/prihlaseni

Uzá­věr­ka při­hlá­šek: do 9. 12. 2019

Ter­mín: 16. — 18. 12. 2019

Vlož­né: Kč 1900 (EUR 79)

Instruk­ce pro for­má­to­vá­ní tex­tu k pub­li­ko­vá­ní: http://www.masarykovakonference.cz/pravidla-prispevky

Vybra­né tex­ty budou nad rámec kon­fe­renč­ní­ho sbor­ní­ku pub­li­ko­vá­ny jour­na­lu AD ALTA, ISSN 1804–7890 vede­ném ve Web of Science (ESCI).

Rádi bychom Vás sou­čas­ně infor­mo­va­li o 22. roč­ní­ku sou­tě­že o Cenu Wer­ne­ra von Sie­men­se 2019, kte­rá je zve­řej­ně­na v rám­ci Mezi­ná­rod­ní Masa­ry­ko­vy kon­fe­ren­ce pro dok­to­ran­dy a mla­dé vědec­ké pra­cov­ní­ky 2019.

Nej­lep­ší diplo­mo­vé a diser­tač­ní prá­ce

Vítěz­né prá­ce vybí­ra­jí nezá­vis­lé komi­se slo­že­né z rek­to­rů a pro­rek­to­rů před­ních čes­kých uni­ver­zit, před­sed­ky­ně Aka­de­mie věd a ředi­te­lů ústa­vů AV. Sou­těž­ní kate­go­rie reflek­tu­jí aktu­ál­ní potře­by ve spo­leč­nos­ti a vědě. Kro­mě oce­ně­ní zís­ká­vá­jí vítě­žo­vé také finač­ní odmě­nu. Chce­te se také stát drži­te­li pres­tiž­ní­ho oce­ně­ní?

Uzá­věr­ka pro podá­ní návrhů: do 15. 11. 2019

Pro bliž­ší infor­ma­ce viz zde: http://www.masarykovakonference.cz/oceneni

Pří­jem při­hlá­šek: https://new.siemens.com/cz/cs/spolecnost/o‑nas/cena-siemens/soutezni-kategorie/studenti.html

Více: https://new.siemens.com/cz/cs/spolecnost/o‑nas/cena-siemens.html