Týden s FŽP

Fakul­ta život­ní­ho pro­stře­dí ve dnech 30.10. až 3.11.2019 pořá­dá tře­tí roč­ník Týd­ne s FŽP. Infor­ma­ce o jed­not­li­vých akcích (vět­ši­na pro­běh­ne ve veřej­ném sále Hra­ni­čář v Ústí nad Labem) najde­te na odka­zech níže. Akce Týd­ne s FŽP jsou urče­ny stu­den­tům, aka­de­mi­kům i širo­ké veřej­nos­ti. Dopo­ru­ču­je­me pře­de­vším Ozvě­ny Eko­fil­mu (30.10.) a veřej­nou deba­tu Boj o nadě­ji (31.10.) Týden s FŽP finanč­ně pod­po­řil Ústec­ký kraj. Srdeč­ně všech­ny zve­me!

https://www.facebook.com/events/549087119171246/

https://www.facebook.com/events/1386137101538904/

https://www.facebook.com/events/414707919237156/

https://hranicar-usti.cz/