FŽP také na Instagramu

Fakul­ta život­ní­ho pro­stře­dí si zalo­ži­la pro­fil na Instagra­mu, sle­do­vat nás může­te na odka­ze https://www.instagram.com/fzp_ujep/ , pra­vi­del­ně se zde budou obje­vo­vat napří­klad pří­spěv­ky s uži­teč­ný­mi ang­lic­ký­mi slo­víč­ky z envi­ron­men­tál­ní oblas­ti.