FŽP UJEP na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně

Mezi­ná­rod­ní stro­jí­ren­ský veletrh je jed­nou z nej­vět­ších udá­los­tí své­ho dru­hu ve střed­ní Evro­pě. Jed­ním z hlav­ních témat letoš­ní­ho roč­ní­ku je cir­ku­lár­ní eko­no­mi­ka a naklá­dá­ní s mate­ri­ál­ní­mi zdro­ji, což je pro­ble­ma­ti­ka, kte­rá i na naší fakul­tě nabý­vá na význa­mu a v budouc­nu o ní ješ­tě hod­ně usly­ší­me. Zástup­ci FŽP UJEP před­sta­ví na veletr­hu čin­nost fakul­ty návštěv­ní­kům ve stán­ku Čes­ké aso­ci­a­ce obě­ho­vé­ho hos­po­dář­ství, jíž je UJEP čle­nem. Děku­je­me za pozvá­ní!