Konference Applied Natural Sciences

FŽP UJEP se podí­le­la na orga­ni­za­ci již sed­mé­ho roč­ní­ku mezi­ná­rod­ní kon­fe­ren­ce Applied Natu­ral Sciences, kte­rá se usku­teč­ni­la kon­cem září v Níz­kých Tatrách. Stu­den­ti a zaměst­nan­ci FŽP zde pre­zen­to­va­li řadu pří­spěv­ků s nej­no­věj­ší­mi poznatky své­ho výzku­mu. Radost nám udě­lal zejmé­na úspěch Ing. Danie­la Bůž­ka, Ph.D., kte­rý si ze Slo­ven­ska odve­zl cenu za 2. mís­to v kate­go­rii pre­zen­ta­cí mla­dých věd­ců do 35 let s před­náš­kou Sta­bi­li­ty of Metal-orga­nic Fra­mework UiO-66 in Aque­ous Envi­ron­ment  .
Více infor­ma­cí o udá­los­ti v pří­spěv­ku na webu smart-mateq: https://smart-mateq.cz/2019/10/04/konference-applied-natural-sciences/