Výběrové řízení ERASMUS+

Vyhla­šu­je se výbě­ro­vé říze­ní pro stu­dent­ské poby­ty pro­gra­mu Eras­mus v let­ním semest­ru (r. 2020), v rám­ci aka­de­mic­ké­ho roku 2019/2020.   Výbě­ro­vé říze­ní se koná dne 15.10.2019, úte­rý, v 16 hod, v budo­vě FŽP, v míst­nos­ti č. 121. Podrob­něj­ší infor­ma­ce v pří­lo­ze.