Co způsobí v životech výzkumníků dlouhodobý pobyt na expedicích? Expedice Život!

Náš Vla­di­mír Brů­na z expe­di­ce 🔭

O výzku­mu čes­kých egyp­to­lo­gů pod vede­ním pro­fe­so­ra Mirosla­va Bár­ty v Egyp­tě a Súdá­nu slý­chá­me v médi­ích čas­to. Aby ne, když je to jeden z nej­za­jí­ma­věj­ších čes­kých výzkum­ných úspě­chů. Co ale dlou­ho­le­tá účast v expe­dič­ním týmu zna­me­ná pro věd­ce samot­né? A co je tou vlast­nos­tí, kte­rou v sobě musí mít, aby se pro tako­vý tým sta­li nepo­stra­da­tel­ný­mi? Prá­vě o tom je tahle malá Odys­sea inspi­ro­va­ná pří­bě­hem Vla­di­mí­ra Brů­ny, ale i dal­ších význam­ných čes­kých expe­dič­ních výzkum­ní­ků a výzkum­nic, kte­ří kaž­do­roč­ně vyrá­ží obje­vo­vat… ehm… svět.