Kontejner na elektro zdobí umělecké graffiti

Měs­to Ústí nad Labem bylo zařa­ze­no do sou­tě­že o nej­ob­lí­be­něj­ší stree­tar­to­vý kon­tej­ner Čes­ké repub­li­ky. Jed­ná se o hla­so­va­cí sou­těž, kdy měs­to s vítěz­ným kon­tej­ne­rem zís­ká 100 000 Kč na envi­ron­men­tál­ní a CSR akti­vi­ty, ale o zají­ma­vé ceny sou­tě­ží i hla­su­jí­cí. Pojď­me pod­po­řit “náš” kon­tej­ner a v dob­rém zvi­di­tel­nit naše měs­to.
Veš­ke­ré infor­ma­ce o pro­jek­tu a způ­so­bu hla­so­vá­ní nalez­ne­te zde: https://www.umenitridit.cz/