Jan Pacina vyhrál soutěž na kartografické konferenci

Ve dnech 18. az 22. září pro­běh­la v Kut­né hoře již 23. kar­to­gra­fic­ká
kon­fe­ren­ce. Její sou­čás­tí byla i sou­těž poste­ro­vých pre­zen­ta­cí, kte­rou
vyhrál doc. Jan Paci­na s pla­ká­tem na téma Doku­men­ta­ce stře­do­vě­ké­ho hra­du
s vyu­ži­tím metod geo­in­for­ma­ti­ky, kte­rý byl pre­zen­to­ván jako výstup
pro­jek­tu SGS UJEP “Bez­kon­takt­ní meto­dy sbě­ru pro­sto­ro­vých dat jako
nástroj pro mode­lo­vá­ní a sle­do­vá­ní život­ní­ho pro­stře­dí člo­vě­ka”.