REFERENT INŽENÝRSKÝCH SLUŽEB — TECHNICKÝ DOZOR STAVEB

Povo­dí Ohře, stát­ní pod­nik do odbo­ru Inže­ný­rin­gu pro oblast Čes­ka Lípa, pra­co­viš­tě Tere­zín
hle­dá­me zaměst­nan­ce na pozi­ci:
REFERENT INŽENÝRSKÝCH SLUŽEB – TECHNICKÝ DOZOR STAVEB

Podrob­né infor­ma­ce