Programy

Fakul­ta má akre­di­to­va­né dvě for­my stu­dia

 • pre­zenč­ní (PS)
 • kom­bi­no­va­né (KS)

Na Fakul­tě život­ní­ho pro­stře­dí je mož­né stu­do­vat baka­lář­ské, nava­zu­jí­cí magis­ter­ské i dok­tor­ské stu­dij­ní pro­gra­my.

Bakalářské studium

 • stu­dij­ní pro­gram Apli­ko­va­ná geo­in­for­ma­ti­ka (PS, KS) rea­li­zo­va­ný spo­leč­ně s PřF UJEPano­ta­ce pro­gra­mu
 • stu­dij­ní pro­gram Ochra­na život­ní­ho pro­stře­dí (PS, KS) — ano­ta­ce pro­gra­mu
  — spe­ci­a­li­za­ce Ochra­na pří­ro­dy a kra­ji­ny
  — spe­ci­a­li­za­ce Tech­no­lo­gie ochra­ny ŽP
  pro­bí­há akre­di­tač­ní říze­ní, před­po­klá­da­né ote­vře­ní stu­dij­ní­ho pro­gra­mu v aka­de­mic­kém roce 2020–2021

Úspěš­ní absol­ven­ti zís­ka­jí aka­de­mic­ký titul “baka­lář” (Bc.).

Navazující magisterské studium

 • stu­dij­ní pro­gram Tech­no­lo­gie pro ochra­nu život­ní­ho pro­stře­dí (PS) — ano­ta­ce pro­gra­mu
  — spe­ci­a­li­za­ce Odpa­do­vé a obě­ho­vé hos­po­dář­ství
  — spe­ci­a­li­za­ce Envi­ron­men­tál­ní tech­no­lo­gie
  pro­bí­há akre­di­tač­ní říze­ní, před­po­klá­da­né ote­vře­ní stu­dij­ní­ho pro­gra­mu v aka­de­mic­kém roce 2020–2021
 • stu­dij­ní pro­gram Ana­ly­tic­ká che­mie život­ní­ho pro­stře­dí a toxi­ko­lo­gie (PS) rea­li­zo­va­ný spo­leč­ně s PřF UJEPano­ta­ce pro­gra­mu :: detail pro­gra­mu v IS STAG
  — obor Ana­ly­tic­ká che­mie život­ní­ho pro­stře­dí a toxi­ko­lo­gie

Úspěš­ní absol­ven­ti zís­ka­jí aka­de­mic­ký titul “inže­nýr” (Ing.).

Doktorské studium

 • stu­dij­ní pro­gram Envi­ron­men­tál­ní che­mie a tech­no­lo­gie (PS) — ano­ta­ce pro­gra­mu :: detail pro­gra­mu v IS STAG
  — spe­ci­a­li­za­ce Envi­ron­men­tál­ní ana­ly­tic­ká che­mie
  — spe­ci­a­li­za­ce Pokro­či­lé tech­no­lo­gie pro ochra­nu život­ní­ho pro­stře­dí

Úspěš­ní absol­ven­ti zís­ka­jí aka­de­mic­ký titul “dok­tor” (Ph.D.).