Programy

Fakulta má akreditované dvě formy studia

 • prezenční (PS)
 • kombinované (KS)

Na Fakultě životního prostředí je možné studovat bakalářské, navazující magisterské i doktorské studijní programy.

Bakalářské studium

 • stu­dij­ní pro­gram Aplikovaná geoinformatika (PS, KS) realizovaný společně s PřF UJEP – anotace programu: detail programu v IS/STAG
 • studijní program Ochrana životního prostředí (PS, KS) – anotace programu: detail programu v IS/STAG
  – specializace Ochrana přírody a krajiny
  – specializace Technologie ochrany ŽP
  Úspěšní absolventi získají akademický titul “bakalář” (Bc.).

Navazující magisterské studium

 • studijní program Technologie pro ochranu životního prostředí (PS) – anotace programu
  – specializace Odpadové a oběhové hospodářství – detail v IS/STAG
  – specializace Environmentální technologie – detail v IS/STAG
  Úspěšní absolventi získají aka­de­mic­ký titul “inženýr” (Ing.).
 • studijní program Analytická chemie životního prostředí a toxikologie (PS) realizovaný společně s PřF UJEP – anotace programu: detail programu v IS/STAG
  – obor Analytická chemie životního prostředí a toxikologie
  Úspěšní absolventi získají aka­de­mic­ký titul “magistr” (Mgr.).

Doktorské studium

 • studijní program Environmentální chemie a technologie (PS) – anotace programu : detail programu v IS/STAG
  – specializace Environmentální analytická chemie
  – specializace Pokročilé technologie pro ochranu životního prostředí
  Úspěšní absolventi získají aka­de­mic­ký titul “doktor” (Ph.D.).