Obory

Fakul­ta má akre­di­to­va­né dvě for­my stu­dia:

  • pre­zenč­ní (tak­zva­né den­ní stu­di­um)
  • kom­bi­no­va­né (tak­zva­né dál­ko­vé stu­di­um)

Na Fakul­tě život­né­ho pro­stře­dí je mož­né stu­do­vat baka­lář­ské , nava­zu­jí­cí magis­ter­ské i dok­tor­ské stu­dij­ní pro­gra­my.

Bakalářské studium

má stu­dij­ní pro­gram Eko­lo­gie a ochra­na pro­stře­dí
a stu­dij­ní obor Ochra­na život­ní­ho pro­stře­dí

Poslu­cha­či mají­cí řád­ně ukon­če­ný 3. roč­ník stu­dia zís­ká­va­jí po obhá­je­ní baka­lář­ské prá­ce a slo­že­ní baka­lář­ských zkou­šek aka­de­mic­ký titul “baka­lář”.

Navazující magisterské studium

má v rám­ci stu­dij­ní­ho pro­gra­mu Eko­lo­gie a ochra­na pro­stře­dí
dva stu­dij­ní obo­ry: Odpa­do­vé hos­po­dář­ství a Revi­ta­li­za­ce kra­ji­ny. Absol­ven­ti baka­lář­ské­ho stu­dia mohou pokra­čo­vat dvou­le­tý stu­di­em v nava­zu­jí­cím magis­ter­ském stu­di­um. Po obhá­je­ní diplo­mo­vé prá­ce a vyko­ná­ní stát­ních závě­reč­ných zkou­šek zís­ká­va­jí stu­den­ti aka­de­mic­ký titul “inže­nýr”.

Analytická chemie životního prostředí a toxikologie

Nový a moder­ní nava­zu­jí­cí magis­ter­ský obor, kte­rý byl zakre­di­to­ván napříč dvě­ma fakul­ta­mi, a to Pří­ro­do­vě­dec­kou fakul­tou a Fakul­tou život­ní­ho pro­stře­dí. Obě fakul­ty při­pra­vu­jí absol­ven­ty v něko­li­ka obo­rech, zamě­ře­ných na che­mii a ochra­nu život­ní­ho pro­stře­dí na úrov­ni baka­lář­ské­ho a v pří­pa­dě FŽP i dok­tor­ské­ho stu­dia. Obor je vhod­ný pří­mo pro absol­ven­ty stu­dij­ních obo­rů “Eko­lo­gie a ochra­na pro­stře­dí” (FŽP) a “Toxi­ko­lo­gie a ana­lý­za škod­li­vin” (PřF).
Dal­ší infor­ma­ce zde.

Doktorské studium

v obo­ru Envi­ron­men­tál­ní ana­ly­tic­ká che­mie je usku­teč­ňo­vá­no na Fakul­tě život­ní­ho pro­stře­dí Uni­ver­zi­ty Jana Evan­ge­lis­ty Pur­ky­ně (UJEP) v Ústí nad Labem a v Ústa­vu anor­ga­nic­ké che­mie AVCR, v.v.i. v Řeži na zákla­dě spo­leč­né akre­di­ta­ce uve­de­né­ho oboru.Bližší infor­ma­ce o dok­tor­ském stu­dij­ním pro­gra­mu
Stu­dij­ní pro­gra­my na strán­kách UJE­Pu