Vyučované předměty

 

KÓD STAG NÁZEV STUD. OBOR VYUČUJÍCÍ
Předměty pro zahraniční studenty
0CAEC Subterranean Habitats ERASMUS+ Ing. Richard Pokorný, Ph.D., DiS., Mgr. Michal Holec, Ph.D.
0EDSY Environmental Drainage Systems ERASMUS+ doc. Ing. Jakub Štibinger, CSc.
0PROJ Project lesson ERASMUS+ doc. Ing. Martin Neruda, Ph.D.
0WATE Water in Landscape ERASMUS+ doc. Ing. Martin Neruda, Ph.D.
0ECNE General economics ERASMUS+ Ing. Jakub Vosátka, Ph.D.
0EKEK Ecological Economics ERASMUS+ doc. Ing. Josef Seják, CSc.
0ENEN Environmental English ERASMUS+ Mgr. Miloslav Kolenatý
0ENHU Environmental humanities ERASMUS+ Mgr. Kateřina Marková, Ph.D.
0ENLE International Environmental Law ERASMUS+ JUDr. Karolína Žákovská, Ph.D.
0ETMD Environmental Issues ERASMUS+ Ing. Jiří Moravec, Ph.D., MBA
0FOEC Forest Oecology ERASMUS+ Mgr. Ing. Jiří Lehejček, Ph.D
0HOPZ Valuation and Pricing of Natural Resources ERASMUS+ doc. Ing. Josef Seják, CSc.
0NPO1 Management of Protected Areas ERASMUS+ Ing. Jiří Moravec, Ph.D., MBA
0TRE1 Transportation and Environment ERASMUS+ Ing. Jiří Moravec, Ph.D., MBA
0TRE2 Verkehr und Umwelt II. ERASMUS+ Ing. Jiří Moravec, Ph.D., MBA
Povinné předměty
3AESY Agroekosystémy pp nMgr/RK doc. Ing. Petr Vráblík, Ph.D., doc. Ing. Jiří Němec, CSc.
4AESY doc. Ing. Petr Vráblík, Ph.D.
3AGEK Agroekologie pp bc./OŽP doc. Ing. Petr Vráblík, Ph.D.
4AGEK
1LCA Analýzy životního cyklu výrobků pp nMgr/OH Ing. Marie Tichá
4LCA
3ANPE Antropopedologie pp nMgr/RK doc. Ing. Petr Vráblík, Ph.D., RNDr. Michal Řehoř, Ph.D.
4ANPE
1BPPO Bezpečnost práce a požární ochrana pp nMgr/OH Mgr. Petr Knězů
4BPPO
1BIOI Bioindikátory – terénní kurz pp nMgr/RK Mgr. Nela Kubová, Ph.D., RNDr. Iva Machová, Ph.D., Mgr. Michal Holec, Ph.D., doc. Ing. Martin Neruda, Ph.D.
4BIOI
3BOT Botanika pp bc./OŽP RNDr. Iva Machová, Ph.D.
4BOT
3EKVY Ekologická výchova pp bc./OŽP Mgr. Kateřina Marková, Ph.D.
4EKVY
3EKCL Ekologie člověka pp bc./OŽP Ing. Veronika Davídková, MUDr. Josef Trmal, Ph.D.
4EKCL
3EKZP Ekonomika ŽP pp bc./OŽP doc.Ing. Josef Seják, CSc., Ing. Jakub Vosátka, Ph.D.
4EKZP
1MAN1 Environmentální management I pp nMgr/OH Ing. Milan Novotný
4MAN1
1MAN2 Environmentální management II pp nMgr/OH Ing. Milan Novotný
4MAN2
1ENPO Environmentální politika pp nMgr/RK
nMgr/OH
doc. Ing. Josef Seják, CSc
4ENPO
1ETIK Etika a estetika pvp nMgr/RK prof. PhDr. Miloslav Bednář, CSc., Mgr. Kateřina Marková, Ph.D.
4ETIK
3FIZP Filozofie ŽP pp bc./OŽP prof. PhDr. Miloslav Bednář, CSc.
4FIZP
1FLER Funkce lesa, lesní ekosystémy, lesnické rekultivace pp nMgr/RK Prof. Ing. Emanuel Kula, CSc., Ing. Eliška Wildová
4FLER
3FLEZ Funkce lesa – základy pp bc./OŽP Mgr. Ing. Jiří Lehejček, Ph.D.
4FLEZ
3GEO1 Geologie a ŽP pp bc./OŽP Ing. Richard Pokorný, Ph.D., DiS.
4GEO1
1HOPZ Hodnocení a oceňování přírodních zdrojů pp nMgr/RK doc. Ing. Josef Seják, CSc., Ing. Jiří Moravec, Ph.D., MBA
4HOPZ doc.Ing. Josef Seják, CSc.
3EIAZ Hodnocení vlivů na ŽP – základy pp bc./OŽP Ing. Irena Jeřábková
4EIAZ
3HPMH Horninové prostředí, mechanika hornin a zemin, rekultivace pp nMgr/RK Ing. Richard Pokorný, Ph.D., DiS., Ing. Jakub Zavoral, Ph.D.
4HPMH
3HYD1 Hydrologie a ochrana vod pp bc./OŽP doc. Ing. Martin Neruda, Ph.D.
4HYD1
3HYG Hygiena pp bc./OŽP MUDr. Eva Rychlíková, Ph.D.
4HYG
1KLIM Klimatologie a změny klimatu pp nMgr/RK RNDr. Radan Huth, DrSc., Mgr. Martin Novák
4KLIM
3KREK Krajinná ekologie pp bc./OŽP Mgr. Diana Holcová, Ph.D.
4KREK
1KRUP Krajinářské a parkové úpravy pp nMgr/RK Ing. Johana Zacharová, Ph.D.
4KRUP
3METE Meteorologie a ochrana ovzduší pp bc./OŽP Mgr. Martin Novák
4METE
3MIKR Mikrobiologie pp bc./OŽP Mgr. Nela Kubová, Ph.D., Mgr. Diana Holcová, Ph.D.
4MIKR
1MSE Metody studia ekosystémů pp nMgr/RK doc. RNDr. Jaroslav Boháč, DrSc., Mgr. Diana Holcová, Ph.D.
4MSE
1NAPO Nauka o podniku pp nMgr/OH Ing. Jakub Vosátka, Ph.D.
4NAPO
3OCHP Ochrana přírody pp bc./OŽP Ing. Johana Zacharová, Ph.D., Ing. Jiří Moravec, Ph.D., MBA
4OCHP Ing. Johana Zacharová, Ph.D.
3PED Pedologie a ochrana půdy pp bc./OŽP doc. Ing. Petr Vráblík, Ph.D., Ing. Rich+E30ard Pokorný, Ph.D., DiS., Ing. Vít Koutecký
4PED doc. Ing. Petr Vráblík, Ph.D.
1POUK Pozemkové úpravy v krajině pp nMgr/RK doc. Ing. Jiří Němec, CSc., doc. Ing. Petr Vráblík, Ph.D.
4POUK
3PRA1 Právo obecné a správní pp bc./OŽP JUDr. Karolína Žákovská, Ph.D.
4PRA1
3PRA2 Právo v životním prostředí pp bc./OŽP JUDr. Karolína Žákovská, Ph.D.
4PRA2
1IPPC Preventivní ochrana ŽP (IPPC) pp nMgr/OH Ing. Jiří Moravec, Ph.D., MBA
4IIPC
1PMCE Projektový management v ČR a EU pp
pvp
nMgr/RK
nMgr/OH
doc.Ing. Josef Seják, CSc., Mgr. Ing. Petr Novák, Ing. Helena Součková, CSc.
4PMCE
1PSYR Psychologie řízení pp nMgr/OH PhDr. Jan Benda
4PSYR
3RERK Revitalizace a trvale udržitelný rozvoj krajiny pp nMgr/RK doc. RNDr. Pavel Cudlín, CSc., Mgr. Diana Holcová, Ph.D.
4RERK
1SOC Sociologie pp nMgr/OH prof. PhDr. Miloslav Bednář, CSc.
4SOC
1TERE Technologie a technika rekultivací pp nMgr/RK doc. Ing. Martin Neruda, Ph.D.
4TERE
1TEZA Technologie zabezpečení skládek pp nMgr/OH doc. Ing. Jakub Štibinger, CSc.
4TEZA
3UVOD Úvod do studia ŽP pp bc./OŽP Mgr. Kateřina Marková, Ph.D.
4UVOD
1VTR Vodní toky a jejich revitalizace pp nMgr/RK doc. Ing. Martin Neruda, Ph.D.
4VTR
3EKON Základy ekonomie pp bc./OŽP Ing. Jakub Vosátka, Ph.D.
4EKON
3EKOL Základy ekologie pp bc./OŽP Mgr. Michal Holec, Ph.D.
4EKOL
3ZOA1 Základy odborné angličtiny 1 pp bc./OŽP Mgr. Miloslav Kolenatý, PhDr. Jan Benda
4ZOA1
3ZOA2 Základy odborné angličtiny 2 pp bc./OŽP Mgr. Miloslav Kolenatý, PhDr. Jan Benda
4ZOA2
3ZOOL Zoologie pp bc./OŽP Mgr. Michal Holec, Ph.D.
4ZOOL
Povinně volitelné předměty
3DZP Doprava a životní prostředí pvp bc./OŽP Ing. Jiří Moravec, Ph.D., MBA
4DZP
3EKEK Ekologická ekonomie pvp nMgr/RK doc. Ing. Josef Seják, CSc., Ing. Jiří Moravec, Ph.D., MBA
4EKEK doc. Ing. Josef Seják, CSc.
3ENTO Entomologie pvp bc./OŽP prof. Ing. Emanuel Kula, CSc.
4ENTO
1GEO2 Environmentální geologie pvp nMgr/OH Ing. Richard Pokorný, Ph.D., DiS.
4GEO2
3FLOR Flóra a vegetace pvp bc./OŽP RNDr. Iva Machová, Ph.D.
4FLOR
3GEMO Geomorfologie ŽP pvp bc./OŽP Ing. Richard Pokorný, Ph.D., DiS.
4GEMO
3GLOZ Globální změny klimatu a lesních ekosystémů pvp bc./OŽP doc. Ing. Dalibor Janouš, CSc.
4GLOZ
1GLZK Globální změny klimatu pvp nMgr/RK doc. Ing. Dalibor Janouš, CSc.
4GLZK
3HOZV Chov hospodářských zvířat v marginálních oblastech pvp nMgr/RK Prof. Ing. Miloslav Šoch, CSc.
4HOZV
1IVO1 Inovační využívání odpadů 1 pvp nMgr/OH doc. Ing. Josef Seják, Ing. Jiří Moravec, Ph.D., MBA
4IVO1 doc. Ing. Josef Seják, Mgr. Ing Petr Novák, doc, Ing, Josef Trögl, Ph.D.
1IVO2 Inovační využívání odpadů 2 pvp nMgr/OH doc. Ing. Josef Seják CSc., Ing, Jiří Moravec, Ph.D., MBA
4IVO2 doc. Ing. Josef Seják CSc., Mgr. Ing, Petr Novák, doc. Ing. Josef Trögl, Ph.D.
3KUAN Kulturní antropologie pvp bc./OŽP Mgr. Kateřina Marková, Ph.D.
4KUAN
1PPOK Protipovodňové opatření v krajině pvp nMgr/RK doc. Ing. Martin Neruda, Ph.D.
4PPOK
3OAJ1 Odborná angličtina pro navazující studium 1 pvp nMgr/RK
nMgr/OH
Mgr. Miloslav Kolenatý, Mgr. Dita Šimáčková
4OAJ1 Mgr. Miloslav Kolenatý, PhDr. Jan Benda
3OAJ2 Odborná angličtina pro navazující studium 2 pvp nMgr/RK
nMgr/OH
Mgr. Miloslav kolenatý, Mgr. Dita Šimáčková
4OAJ2 Mgr. Miloslav Kolenatý, PhDr. Jan Benda
1ON1 Odborná němčina 1 pvp nMgr/RK
nMgr/OH
PhDr. Jan Benda
4ON1
3ON2 Odborná němčina 2 pvp nMgr/RK
nMgr/OH
PhDr. Jan Benda
4ON2
3AOTE Odborný text v agličtině pvp bc./OŽP Mgr. Miloslav Kolenatý
3PRVP Projektový management ČR a EU pvp bc./OŽP doc. Ing. Josef Seják, CSc., Mgr. Ing. Petr Novák, Ing. Helena Součková, CSc.
4PRVP
1RABE Radiační bezpečnost pvp nMgr/OH RNDr. Čestmír Berčík
4RABE
3RKMO Revitalizace krajiny v marginálních oblastech pvp bc./OŽP prof. Ing. Miloslav Šoch, CSc., doc. Ing. Petr Vráblík, Ph.D.
4RKMO
3MAJ1 Řízení CHÚ – výuka v AJ I. pvp nMgr/RK Ing. Jiří Moravec, Ph.D., MBA
4MAJ1
3MAJ2 Řízení CHÚ – výuka v AJ II. pvp nMgr/RK Ing. Jiří Moravec, Ph.D., MBA
4MAJ2
3SEVY Současné enviromentální výzvy pvp bc./OŽP Mgr. Miloslav Kolenatý
3TEGE Terénní kurz z geologie pvp bc./OŽP Ing. Richard Pokorný, Ph.D., DiS.
4TEGE
3TERK Terénní botanický kurz pvp bc./OŽP RNDr. Iva Machová, Ph.D.
4TERK
3VREZ Vodní režimy v krajině pvp bc./OŽP doc. Ing. Martin Neruda, Ph.D.
4VREZ
3MANG Základy managementu pvp bc./OŽP PhDr. Jan Benda
4MANG
3PSY Základy psychologie pvp bc./OŽP PhDr. Romana Doležalová
4PSY
1UCET Základy účetnictví a kalkulace pvp nMgr/OH Ing. Petr Hetto
4UCET
Předměty k BP/DP/SZZ
3PRAX Hodnocení praxe pp bc./OŽP vedoucí BP
4PRAX
3EPRA Environmentální praktikum pp nMgr/RK vedoucí DP
4EPRA
1PRX Hodnocení praxe pp nMgr/OH vedoucí DP
4PRX
3SBP1 Semináře k BP I pp bc./OŽP vedoucí BP
4SBP1
3SBP2 Semináře k BP II pp bc./OŽP vedoucí BP
4SBP2
1SDP1 Semináře k DP I pp nMgr/RK
nMgr/OH
vedoucí DP
4SDP1
1SDP2 Semináře k DP II pp nMgr/RK
nMgr/OH
vedoucí DP
4SDP2
3OBBP Příprava k obhajobě BP+SZZ pp bc./OŽP
4OBBP
1OBDP Příprava k obhajobě DP+SZZ pp nMgr/RK
nMgr/OH
4OBPD
3OHBP Obhajoba BP pp bc./OŽP
4OHBP
1OHDP Obhajoba DP pp nMgr/RK
nMgr/OH
4OHDP
3EOZP SZZ – Ekologie a ochrana ŽP pp bc./OŽP
4EOZP
1OVHP SZZ – Ochrana vod, ovzduší, horninového prostředí a půdy pvp nMgr/RK
nMgr/OH
4OVHP
1EMZP SZZ – Ekonomika a management ŽP pvp nMgr/RK
nMgr/OH
4EMZP
1REKR SZZ – Revitalizace krajiny pp nMgr/RK
4REKR
1RVTN SZZ – Revitalizace vodních toků a nádrží pvp nMgr/RK
4RVTN