24 témat FŽP UJEP

GMO

GMO

O roz­dí­lech mezi gene­tic­ky modi­fi­ko­va­ný­mi orga­nismy a orga­nismy s „bio“ péčí (pro­duk­ty eko­lo­gic­ké­ho země­děl­ství) nebo o wel­fa­re či ochra­ně zví­řat se stu­dent Fakul­ty život­ní­ho pro­stře­dí může dozvě­dět podrob­ně­ji v před­mě­tu Agro­e­ko­lo­gie a Agro­e­ko­sys­témy.

 

Ecolabelling

Ecolabelling

Umět správ­ně roz­po­znat ofi­ci­ál­ní eko zna­če­ní a znač­ky neprá­vem bra­né jako eko­lo­gic­ké (lži­vé, čas­to vytvo­ře­né samot­ný­mi obchod­ní­ky) je nedíl­nou sou­čás­tí moder­ní­ho člo­vě­ka zají­ma­jí­cí­ho se o fair­tra­de, bio­pro­duk­ty i šetr­né výrob­ky a služ­by.

 

Povodně

Povodně

Nejen pro­to, že se Fakul­ta život­ní­ho pro­stře­dí vysky­tu­je v pří­mé blíz­kos­ti řeky Labe, je pro­ble­ma­ti­ka povod­ní a záplav jed­ním z hlav­ních pilí­řů výu­ky ve všech obo­rech této fakul­ty. Šir­ší kon­text je pro­vá­zán něko­li­ka před­mě­ty, ve kte­rých stu­dent zís­ká dosta­teč­né odbor­né zna­los­ti pro budou­cí pra­xi.

 

Fairtrade

Fairtrade

Stá­le neví­te, co je to spra­ved­li­vý obchod nebo­li fair­tra­de? Obsah toho­to cer­ti­fi­ká­tu i spra­ved­li­vé­ho obcho­du jako cel­ku pro­vá­zí stu­den­ty Fakul­ty život­ní­ho pro­stře­dí UJEP po celou dobu jejich stu­dia v něko­li­ka před­mě­tech. Pocho­pe­ní toho­to pojmu je v šir­ším kon­tex­tu vel­mi důle­ži­té pro ochra­nu život­ní­ho pro­stře­dí.

 

Palmový olej

Palmový olej

Pro­ble­ma­ti­ka pal­mo­vé­ho ole­je je — se vzrůs­ta­jí­cím zájmem firem i naku­pu­jí­cích — imple­men­to­vá­na do stu­dia na Fakul­tě život­ní­ho pro­stře­dí Uni­ver­zi­ty Jana Evan­ge­lis­ty Pur­ky­ně pro pocho­pe­ní jeho význa­mu v ochra­ně glo­bál­ní­ho život­ní­ho pro­stře­dí.

 

Ekoterorismus

Ekoterorismus

Lidé občas mají pocit, že stu­dent nebo absol­vent Fakul­ty život­ní­ho pro­stře­dí má nakro­če­no k tomu být eko­te­ro­ris­tou. A ono je to přes­ně nao­pak. Stu­di­um ochra­ny život­ní­ho pro­stře­dí postu­pu­je od obec­ných hle­di­sek k jejich kon­krét­ním apli­ka­cím, tak aby si stu­dent udě­lal obrá­zek o svě­tě a jeho ochra­ně. Už to napo­ví­dá, že nemů­že být z pod­sta­ty věci eko­te­ro­ris­tou, nao­pak člo­vě­kem, kte­rý by měl chá­pat svět v mno­ha sou­vis­los­tech a pohle­dech.

 

Sucho

Sucho

Čes­ká repub­li­ka pro­za­tím nemá pro­blémy se suchem, kte­ré nám je zná­mo z jiných zemí svě­ta. Nicmé­ně stu­den­ti Fakul­ty život­ní­ho pro­stře­dí UJEP se mohou o této pro­ble­ma­ti­ce dozvě­dět od při­jíž­dě­jí­cích stu­den­tů ze zemí Evro­py i Asie nebo ji na vlast­ní kůži poznat, pokud vyces­tu­jí do něja­ké země v rám­ci stu­dij­ní nebo pra­cov­ní stá­že (pro­gram Eras­mus+). Fakul­ta je také význam­ným part­ne­rem při výzku­mu arche­o­lo­gic­kých vyko­pá­vek v Egyp­tě a Súdá­nu.

 

Čistota voda

Čistota vody

Čis­to­ta vod v Čes­ké repub­li­ce vyka­zu­je zlep­šu­jí­cí se ten­den­ci. Je to patr­né i při výzku­mu Fakul­ty život­ní­ho pro­stře­dí v Ústí nad Labem na řece Labi a Bíli­ně, kdy stu­den­ti spo­lu se svý­mi vyu­ču­jí­cí­mi děla­jí základ­ní i pokro­či­lý výzkum kva­li­ty vod­ní­ho pro­stře­dí. V rám­ci FŽP také pro­bí­há výzkum „Odstra­ně­ní dusič­na­nů pomo­cí deni­t­ri­fi­ko­va­ných bio­ka­ta­ly­zá­to­rů Len­ti­kats“.

 

Oběh cizích látek

Oběh cizích látek

Stu­dent Fakul­ty život­ní­ho pro­stře­dí může absol­vo­vat pra­xi nebo nebo najít budou­cí zaměst­ná­ní i v jaké­ko­li prů­mys­lo­vé spo­leč­nos­ti, kte­rá se řídí sys­té­mem GHS/CLP a pro kte­rou je bez­peč­nost prá­ce a správ­ně ozna­če­ní che­mic­kých látek zásad­ní. Prá­vě zna­lost che­mic­kých prv­ků a slou­če­nin je základ­ní zna­los­tí stu­den­ta FŽP UJEP.

 

Aleje

Aleje

Stu­den­ti Fakul­ty život­ní­ho pro­stře­dí UJEP se aktiv­ně zapo­ju­jí do plá­no­va­ných výsa­deb par­ků, dět­ských hřišť i dopro­vod­ných stro­mo­řa­dí. Důraz na důle­ži­tost ale­jí — pro jejich his­to­ric­ký a este­tic­ký pří­nos pro kra­jin­ný ráz a funkč­nost bio­ko­ri­do­ru — je kla­den při návr­zích výsad­by v plo­chách urče­ných k revi­ta­li­za­ci či rekul­ti­va­ci.

 

Tříděný odpad

Tříděný odpad

Tří­dě­ní odpa­du je dnes sou­čás­tí živo­ta moder­ní­ho člo­vě­ka. Už malé děti umí bez chyb roze­zná­vat barev­né kon­tej­ne­ry na sepa­ro­va­ný odpad. V rám­ci desí­tek exkur­zí, kte­ré na Fakul­tě život­ní­ho pro­stře­dí pro­bí­ha­jí během stu­dia, se stu­den­ti mohou podí­vat do sbě­ren, k sepa­rač­ním lin­kám nebo na sklád­ku komu­nál­ní­ho nebo nebez­peč­né­ho odpa­du. V před­mě­tu Odpa­do­vé hos­po­dář­ství je pak tato pro­ble­ma­ti­ka roze­bí­rá­na v celé šíři.

 

Mobilita

Mobilita

Ces­to­vá­ní je nedíl­nou sou­čás­tí sou­čas­né­ho život­ní­ho sty­lu. Stu­den­ti Fakul­ty život­ní­ho pro­stře­dí mohou vyces­to­vat během stu­dia do zahra­ni­čí v rám­ci pro­gra­mu Eras­mus+ nebo roz­vo­jo­vé­ho pro­jek­tu MŠMT. Do zahra­ni­čí může vyjet až 10 % stu­den­tů roč­ně a to do více než 30 desti­na­cí v Evro­pě a Asii na stu­dij­ní nebo pra­cov­ní stá­že.

 

Migrace živočichů.

Migrace živočichů.

Kaž­dý rok může­me vidět před nastu­pu­jí­cí zimou a s při­chá­ze­jí­cím jarem migro­vat vel­ké množ­ství živo­či­chů, kte­ří se pře­sou­va­jí ze svých zimo­višť do míst své repro­duk­ce. Napří­klad ochra­na oboj­ži­vel­ní­ků v Čes­ké repub­li­ce je vel­mi potřeb­ná a to pře­de­vším z důvo­dů vel­mi roz­ší­ře­né doprav­ní infrastruk­tu­ry.

 

Energetika

Energetika

Zda něco oprav­du vypo­ví­dá o sou­čas­ném spo­le­čen­ském živo­tě, pak je to prá­vě jeho ener­ge­tic­ká potře­ba. Moder­ní člo­věk si už asi ani nedo­ká­že před­sta­vit život bez elek­tric­ké ener­gie. S její výro­bou se pojí změ­ny kra­ji­ny, zása­hy do ochra­ny život­ní­ho pro­stře­dí apod. Prá­vě z toho­to důvo­du je na tuto pro­ble­ma­ti­ku brán při stu­diu na FŽP UJEP vel­ký zře­tel a je imple­men­to­vá­na do mno­ha syla­bů stu­dij­ních před­mě­tů.

 

Geografické informační systémy

Geografické informační systémy

Jed­ním z hlav­ních stu­dij­ních a pra­cov­ních pilí­řů Fakult život­ní­ho pro­stře­dí je výu­ka, pra­xe, věda a výzkum v obo­ru Geo­gra­fic­kých infor­mač­ních sys­té­mů (GIS) v lokál­ním i glo­bál­ním měřít­ku. Výsled­ky ze stu­dia i výzkum této oblas­ti na FŽP UJEP jsou pří­nos­ný­mi infor­ma­ce­mi pro odbor­nou i veřej­nou spo­leč­nost v ČR i ve svě­tě.

 

Krajinný ráz

Krajinný ráz

Kra­jin­ný ráz je vel­mi čas­to kon­fron­tač­ním téma­tem, pro­to­že se jed­ná o vel­mi cit­li­vou pro­ble­ma­ti­ku, kte­rou si kaž­dý může vyklá­dat sub­jek­tiv­ně. Změ­ny kra­jin­né­ho rázu se v posled­ních něko­li­ka stov­kách let pro­je­vi­ly vel­mi výraz­ně. Pro­to jel na ochra­nu a tvor­bu kra­jin­né­ho rázu zamě­řen výzkum a stu­di­um na Fakul­tě život­ní­ho pro­stře­dí.

 

Statistiky

Statistiky

Sta­tis­ti­ky jsou pro stu­di­um, vědu a výzkum vel­mi důle­žiým nástro­jem. Prá­vě z toho­to důvo­du kaž­dý stu­dent Fakul­ty život­ní­ho pro­stře­dí zís­ká základ­ní zna­los­ti v tom­to obo­ru, aby je mohl dále vyu­ží­vat v prů­bě­hu stu­dia, pra­xi i v budou­cím zaměst­ná­ní.

 

Les a monokultura

Les a monokultura

Bez­po­chy­by zásad­ním téma­tem stu­dia ochra­ny život­ní­ho pro­stře­dí je les a jeho funk­ce. S pře­mě­nou kra­ji­ny, pro­duk­cí dřev­ní hmo­ty, ochra­nou kra­jin­ných prv­ků, bio­ko­ri­do­rů, les­ních enkláv a les­ních cel­ků se setká stu­dent Fakul­ty život­ní­ho pro­stře­dí v mno­ha před­mě­tech a exkur­zích během stu­dia. Zís­ka­né infor­ma­ce a zna­los­ti pak ide­ál­ně vyu­ži­je při ochra­ně život­ní­ho pro­stře­dí v budou­cí pra­xi, zaměst­ná­ní nebo běž­ném živo­tě.

 

Biomasa

Biomasa

Ener­ge­tic­ké vyu­ži­tí bio­ma­sy je stá­le čas­těj­ším způ­so­bem alter­na­tiv­ní­ho způ­so­bu výro­by tep­la nebo elek­tric­ké ener­gie. Výsad­ba tzv. RRD (rych­le ros­tou­cích dře­vin) je na mno­ha mís­tech v Čes­ké repub­li­ce čas­tou vol­bou na okra­ji země­děl­ské půdy. Z nej­čas­tě­ji pěs­to­va­ných RRD je to pak topol japon­ský. Tato dře­vi­na během 5 let dorůs­tá výš­ky při­bliž­ně 15 m.

 

Genius loci

Genius loci

Genius loci je vel­mi těž­ko popsa­tel­ný pojem. Ač je o Genius loci napsá­no mno­hé, stá­le je to vel­mi sub­jek­tiv­ní úhel pohle­du. Nebo spíš pocit? Atmo­sfé­ra dané­ho mís­ta? Výkla­dů může být mno­ho. Je potře­ba tro­cha zna­los­tí, urči­té este­tic­ké a emoč­ní cítě­ní a genius loci najde urči­tě kaž­dý. S vel­kou prav­dě­po­dob­nos­tí však ne vždy na stej­ných mís­tech.

 

Bioindikátor

Bioindikátor

Tak jako nám naše tělo pomo­cí nej­růz­něj­ších indi­ká­to­rů sig­na­li­zu­je změ­ny v jeho nit­ru nebo oko­lí (nemoc, ohro­že­ní), tak doká­žou jis­té orga­nismy sig­na­li­zo­vat (indi­ko­vat) nej­růz­něj­ší změ­ny v jejich život­ním pro­stře­dí. Dle jejich reak­ce nebo sní­že­ní počet­nos­ti či mize­ní z bioto­pu může­me posu­zo­vat závaž­nost nebo nao­pak pro­spěš­nost dané změ­ny. Stu­di­um bio­in­di­ká­to­rů je sou­čás­tí celé řady před­mě­tů na Fakul­tě život­ní­ho pro­stře­dí.

 

Suburnanizace

Suburbanizace

Trend subur­ba­ni­za­ce je jas­ným sig­ná­lem potře­by lidí ode­jít z měs­ta a pře­stě­ho­vat se na jeho okraj – blí­že pří­ro­dě a pří­ro­dě blíz­ké kra­ji­ně. Ten­to ter­mín je úzce spjat s migra­cí lidí, život­ním sty­lem, zdra­věj­ším život­ním pro­stře­dím apod. Při­ná­ší také ale zamyš­le­ní nad zvy­šu­jí­cí se dopra­vou zpět do měs­ta (za ško­lou, zaměst­ná­ním, náku­py), a také se zástav­bou v mís­tech ne zce­la pro zástav­bu vhod­ných (este­tic­ky, geo­gra­fic­ky).

Potraviny

Potraviny

Stá­le se zvy­šu­jí­cí se pro­duk­ce čeho­ko­li, růst počtu oby­va­tel, likvi­da­ce pro­šlých potra­vin a na jiném mís­tě hla­do­mor. To vše při­ná­ší sou­čas­ný svět. Potra­vi­no­vá kva­li­ta­tiv­ní (i kvan­ti­ta­tiv­ní) stá­lost na zákla­dě poptáv­ky čás­ti lid­stva při­ná­ší mno­ho nega­tiv­ních aspek­tů týka­jí­cích se modi­fi­ko­va­ných potra­vin. Stu­dent FŽP UJEP dosta­ne během stu­dia základ­ní infor­ma­ce o této pro­ble­ma­ti­ce, ať už v před­mě­tu Mik­ro­bi­o­lo­gie nebo poz­dě­ji v před­mě­tech spo­je­ných s che­mií, země­děl­stvím a agro­pod­ni­ká­ním.

 

Čistota ovzduší

Čistota ovzduší

Mete­o­ro­lo­gie a ochra­na ovzdu­ší je jed­ním z klí­čo­vých před­mě­tů stu­dia na Fakul­tě život­ní­ho pro­stře­dí, stu­den­ti se tak mohou dozvě­dět infor­ma­ce a o jed­né z nej­pod­stat­něj­ších slo­žek život­ní­ho pro­stře­dí. Před­mět je vyu­čo­ván ve spo­lu­prá­ci s Čes­kým hyd­ro­me­te­o­ro­lo­gic­kým ústa­vem v Ústí nad Labem – Koč­kov.