24 témat FŽP UJEP

GMO

O rozdílech mezi geneticky modifikovanými organismy a organismy s „bio“ péčí (produkty ekologického zemědělství) nebo o welfare či ochraně zvířat se student Fakulty životního prostředí může dozvědět podrobněji v předmětu Agroekologie a Agroekosystémy.

Ecolabelling

Umět správně rozpoznat oficiální eko značení a značky neprávem brané jako ekologické (lživé, často vytvořené samotnými obchodníky) je nedílnou součástí moderního člověka zajímajícího se o fairtrade, bioprodukty i šetrné výrobky a služby.

Povodně

Nejen proto, že se Fakulta životního prostředí vyskytuje v přímé blízkosti řeky Labe, je problematika povodní a záplav jedním z hlavních pilířů výuky ve všech oborech této fakulty. Širší kontext je provázán několika předměty, ve kterých student získá dostatečné odborné znalosti pro budoucí praxi.

Fairtrade

Stále nevíte, co je to spravedlivý obchod neboli fairtrade? Obsah tohoto certifikátu i spravedlivého obchodu jako celku provází studenty Fakulty životního prostředí UJEP po celou dobu jejich studia v několika předmětech. Pochopení tohoto pojmu je v širším kontextu velmi důležité pro ochranu životního prostředí.

Palmový olej

Problematika palmového oleje je – se vzrůstajícím zájmem firem i nakupujících – implementována do studia na Fakultě životního prostředí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně pro pochopení jeho významu v ochraně globálního životního prostředí.

Ekoterorismus

Lidé občas mají pocit, že student nebo absolvent Fakulty životního prostředí má nakročeno k tomu být ekoteroristou. A ono je to přesně naopak. Studium ochrany životního prostředí postupuje od obecných hledisek k jejich konkrétním aplikacím, tak aby si student udělal obrázek o světě a jeho ochraně. Už to napovídá, že nemůže být z podstaty věci ekoteroristou, naopak člověkem, který by měl chápat svět v mnoha souvislostech a pohledech.

Sucho

Česká republika prozatím nemá problémy se suchem, které nám je známo z jiných zemí světa. Nicméně studenti Fakulty životního prostředí UJEP se mohou o této problematice dozvědět od přijíždějících studentů ze zemí Evropy i Asie nebo ji na vlastní kůži poznat, pokud vycestují do nějaké země v rámci studijní nebo pracovní stáže (program Erasmus+). Fakulta je také významným partnerem při výzkumu archeologických vykopávek v Egyptě a Súdánu.

Čistota vody

Čistota vod v České republice vykazuje zlepšující se tendenci. Je to patrné i při výzkumu Fakulty životního prostředí v Ústí nad Labem na řece Labi a Bílině, kdy studenti spolu se svými vyučujícími dělají základní i pokročilý výzkum kvality vodního prostředí. V rámci FŽP také probíhá výzkum „Odstranění dusičnanů pomocí denitrifikovaných biokatalyzátorů Lentikats“.

Oběh cizích látek

Student Fakulty životního prostředí může absolvovat praxi nebo nebo najít budoucí zaměstnání i v jakékoli průmyslové společnosti, která se řídí systémem GHS/CLP a pro kterou je bezpečnost práce a správně označení chemických látek zásadní. Právě znalost chemických prvků a sloučenin je základní znalostí studenta FŽP UJEP.

Aleje

Studenti Fakulty životního prostředí UJEP se aktivně zapojují do plánovaných výsadeb parků, dětských hřišť i doprovodných stromořadí. Důraz na důležitost alejí – pro jejich historický a estetický přínos pro krajinný ráz a funkčnost biokoridoru – je kladen při návrzích výsadby v plochách určených k revitalizaci či rekultivaci.

Tříděný odpad

Třídění odpadu je dnes součástí života moderního člověka. Už malé děti umí bez chyb rozeznávat barevné kontejnery na separovaný odpad. V rámci desítek exkurzí, které na Fakultě životního prostředí probíhají během studia, se studenti mohou podívat do sběren, k separačním linkám nebo na skládku komunálního nebo nebezpečného odpadu. V předmětu Odpadové hospodářství je pak tato problematika rozebírána v celé šíři.

Mobilita

Cestování je nedílnou součástí současného životního stylu. Studenti Fakulty životního prostředí mohou vycestovat během studia do zahraničí v rámci programu Erasmus+ nebo rozvojového projektu MŠMT. Do zahraničí může vyjet až 10 % studentů ročně a to do více než 30 destinací v Evropě a Asii na studijní nebo pracovní stáže.

Migrace živočichů.

Každý rok můžeme vidět před nastupující zimou a s přicházejícím jarem migrovat velké množství živočichů, kteří se přesouvají ze svých zimovišť do míst své reprodukce. Například ochrana obojživelníků v České republice je velmi potřebná a to především z důvodů velmi rozšířené dopravní infrastruktury.


Energetika

Zda něco opravdu vypovídá o současném společenském životě, pak je to právě jeho energetická potřeba. Moderní člověk si už asi ani nedokáže představit život bez elektrické energie. S její výrobou se pojí změny krajiny, zásahy do ochrany životního prostředí apod. Právě z tohoto důvodu je na tuto problematiku brán při studiu na FŽP UJEP velký zřetel a je implementována do mnoha sylabů studijních předmětů.

Geografické informační systémy

Jedním z hlavních studijních a pracovních pilířů Fakult životního prostředí je výuka, praxe, věda a výzkum v oboru Geografických informačních systémů (GIS) v lokálním i globálním měřítku. Výsledky ze studia i výzkum této oblasti na FŽP UJEP jsou přínosnými informacemi pro odbornou i veřejnou společnost v ČR i ve světě.

Krajinný ráz

Krajinný ráz je velmi často konfrontačním tématem, protože se jedná o velmi citlivou problematiku, kterou si každý může vykládat subjektivně. Změny krajinného rázu se v posledních několika stovkách let projevily velmi výrazně. Proto jel na ochranu a tvorbu krajinného rázu zaměřen výzkum a studium na Fakultě životního prostředí.

Statistiky

Statistiky jsou pro studium, vědu a výzkum velmi důležiým nástrojem. Právě z tohoto důvodu každý student Fakulty životního prostředí získá základní znalosti v tomto oboru, aby je mohl dále využívat v průběhu studia, praxi i v budoucím zaměstnání.

Les a monokultura

Bezpochyby zásadním tématem studia ochrany životního prostředí je les a jeho funkce. S přeměnou krajiny, produkcí dřevní hmoty, ochranou krajinných prvků, biokoridorů, lesních enkláv a lesních celků se setká student Fakulty životního prostředí v mnoha předmětech a exkurzích během studia. Získané informace a znalosti pak ideálně využije při ochraně životního prostředí v budoucí praxi, zaměstnání nebo běžném životě.

Biomasa

Energetické využití biomasy je stále častějším způsobem alternativního způsobu výroby tepla nebo elektrické energie. Výsadba tzv. RRD (rychle rostoucích dřevin) je na mnoha místech v České republice častou volbou na okraji zemědělské půdy. Z nejčastěji pěstovaných RRD je to pak topol japonský. Tato dřevina během 5 let dorůstá výšky přibližně 15 m.

Genius loci

Genius loci je velmi těžko popsatelný pojem. Ač je o Genius loci napsáno mnohé, stále je to velmi subjektivní úhel pohledu. Nebo spíš pocit? Atmosféra daného místa? Výkladů může být mnoho. Je potřeba trocha znalostí, určité estetické a emoční cítění a genius loci najde určitě každý. S velkou pravděpodobností však ne vždy na stejných místech.

Bioindikátor

Tak jako nám naše tělo pomocí nejrůznějších indikátorů signalizuje změny v jeho nitru nebo okolí (nemoc, ohrožení), tak dokážou jisté organismy signalizovat (indikovat) nejrůznější změny v jejich životním prostředí. Dle jejich reakce nebo snížení početnosti či mizení z biotopu můžeme posuzovat závažnost nebo naopak prospěšnost dané změny. Studium bioindikátorů je součástí celé řady předmětů na Fakultě životního prostředí.

Suburbanizace

Trend suburbanizace je jasným signálem potřeby lidí odejít z města a přestěhovat se na jeho okraj – blíže přírodě a přírodě blízké krajině. Tento termín je úzce spjat s migrací lidí, životním stylem, zdravějším životním prostředím apod. Přináší také ale zamyšlení nad zvyšující se dopravou zpět do města (za školou, zaměstnáním, nákupy), a také se zástavbou v místech ne zcela pro zástavbu vhodných (esteticky, geograficky).

Potraviny

Stále se zvyšující se produkce čehokoli, růst počtu obyvatel, likvidace prošlých potravin a na jiném místě hladomor. To vše přináší současný svět. Potravinová kvalitativní (i kvantitativní) stálost na základě poptávky části lidstva přináší mnoho negativních aspektů týkajících se modifikovaných potravin. Student FŽP UJEP dostane během studia základní informace o této problematice, ať už v předmětu Mikrobiologie nebo později v předmětech spojených s chemií, zemědělstvím a agropodnikáním.

Čistota ovzduší

Meteorologie a ochrana ovzduší je jedním z klíčových předmětů studia na Fakultě životního prostředí, studenti se tak mohou dozvědět informace a o jedné z nejpodstatnějších složek životního prostředí. Předmět je vyučován ve spolupráci s Českým hydrometeorologickým ústavem v Ústí nad Labem – Kočkov.